04 - Deelnemingen (excl. joint ventures)


IAS 27/ 28/ 39

Grondslagen
Onder de Dutch Gaap heeft een bedrijf een deelneming in een rechtspersoon wanneer.

 • hij een of meer van zijn dochtermaatschappijen,
 • alleen of samen voor eigen rekening,
 • aan die rechtspersoon kapitaal verschaft,
 • teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn,
 • ten dienste van eigen werkzaamheid.

Indien 20% of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.
IFRS kent ons begrip deelnemingen niet.
IFRS bekijkt of er beslissende zeggenschap (“control”) wordt uitgeoefend over het financiële en operationele beleid. Bijvoorbeeld door het hebben van meer dan de helft van de stemrechten.


Dutch GAAP

 • Belangen die worden geconsolideerd en deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden in de enkelvoudige jaarrekening gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Bij gegronde redenen is waardering tegen kostprijs of actuele waarde toegestaan.
 • Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden tegen kostprijs of actuele waarde gewaardeerd.
  Indien tegen actuele waarde wordt gewaardeerd, worden de waardewijzigingen in een wettelijke reserve binnen het eigen vermogen verwerkt.
 • Participaties (belangen van venture capital companies) waarin een beslissende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden in Nederland niet als groepsmaatschappij beschouwd en daarom niet geconsolideerd. Omdat er over het algemeen geen sprake is van een economische eenheid.
 • Goodwill wordt als afzonderlijk gepresenteerd binnen de immateriële vaste activa.

IFRS

 • Belangen die worden geconsolideerd en deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend worden in de enkelvoudige jaarrekening gewaardeerd tegen kostprijs of reële waarde.
 • Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen reële waarde waarbij de wijzigingen in de reële waarde in het vermogen of in het resultaat worden verantwoord.
 • Participaties, waarin een beslissende zeggenschap kan worden uitgeoefend, is consolidatie verplicht.
 • Goodwill wordt opgenomen binnen de post deelnemingen.

Overige
Voor een uitgebreide toelichting op de begrippen deelnemingen, dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen, verwijs ik naar de studieboeken/ internetsites.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.