13 - Pensioen (voorzieningen)


IAS19

Grondslagen
Er zijn de volgende systemen.

  • Beschikbare premieregeling (=defined contribution plan). De werkgever betaalt premies aan een fonds en er zijn geen andere verplichtingen: het actuarieel risico en beleggingsrisico (= pensioenrisico) ligt niet bij de werkgever. In de jaarrekening zijn er alleen pensioenkosten.
  • Toegezegde pensioenregeling (=defined benefit plan). De hoogte van het salaris is bepalend voor de hoogte van het pensioen, bijvoorbeeld middelloonregeling/ eindloonregeling. De werkgever betaalt premies aan een fonds en daarnaast moet er een voorziening worden getroffen t.b.v. de toekomstige pensioenverplichtingen. Per jaar wordt bekeken wat het verschil is tussen de pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen: dit verschil moet in de jaarrekening worden verwerkt. En kan jaarlijks dus fluctueren: het actuarieel risico en beleggingsrisico (= pensioenrisico) ligt bij de werkgever.
    In de jaarrekening zijn er pensioenkosten (W&V) en is er een voorziening voor pensioenverplichtingen.

Dutch GAAP
In het algemeen worden de betaalde premies aan het pensioenfonds (inclusief eventuele backservicepremies) verantwoord als pensioenlasten en worden extra kosten (a.g.v. slechte beleggingsresultaten) direct als last genomen in de resultatenrekening.

IFRS
Hier wordt rekening gehouden met bovengenoemde regelingen (zie grondslagen) en wordt er gekeken of het pensioenrisico wel of niet bij de werkgever ligt.
Bij de beschikbare premieregeling kan worden volstaan met de betaalde premies op te nemen als pensioenlast in de resultatenrekening.
Bij de toegezegde pensioenregeling kunnen de pensioenlasten jaarlijks fluctueren, wat kan leiden tot ongewenste schommelingen in de balans en resultatenrekening.

De IFRS richtlijnen zijn dus strikter dan de Dutch GAAP.

Overige
In de Dutch GAAP hebben bedrijven, aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, geen verplichting tot het storten van extra bedragen (als er sprake is van een tekort aan toekomstige pensioenen). Volgens de IFRS moet er worden gekeken naar de thans geldende criteria.

Praktijkvoorbeelden
Bij bedrijf X waren er grofweg 2 pensioenregelingen: via het bedrijfstakpensioenfonds en via Delta Lloyd (de zogenaamde excedentregeling).

De premies aan het bedrijfstakpensioenfonds en Delta Lloyd werden verantwoord in de Nederlandse resultatenrekening. Tekorten of overschotten a.g.v. verschillen tussen de pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen, werden op holdingniveau verantwoord (op het HK in Parijs).

Consequentie van de IFRS invoering is:

  • Premies betaalt aan het bedrijfstakpensioenfonds worden (nog steeds) beschouwd als toegezegde bijdrageregeling.
  • Dat bij de excedentregeling nu ook de verschillen tussen de pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen in de Nederlandse jaarrekening moet worden verwerkt. En niet meer op holding niveau.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.