14 - Schulden


IAS 39

Grondslagen
Een onderneming kan een financieel instrument op de balans passiveren als zij contractueel eigenaar van het bezit zijn. De bezitting moet van de balans verwijderd worden op het moment dat bij de overdracht de risico’s voor de derde zijn.

Dutch GAAP

  • De waardering van de schulden m.b.t. handelsdoeleinden moeten in Nederland tegen de nominale waarde op de balans vermeld worden.
  • Ingevolge de gewijzigde Nederlandse regelgeving is het toegestaan om financiële activa tegen fair value te waarderen. Er kan voor worden gekozen om de waardewijzigingen via het vermogen of het resultaat te verantwoorden; in beide gevallen moet een herwaarderingsreserve worden gevormd indien er geen frequente marktnoteringen aanwezig zijn (art. 2:390 lid 1 BW).

IFRS

  • Schulden die op de balans worden aangehouden voor handelsdoeleinden moeten tegen de reële waarde op de balans gezet worden. Eventuele wijzigingen in de reële waarde wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.
  • Als gevolg van de gewijzigde IAS 39 (IAS 39.9 en 49) is het nu nog toegestaan om financiële activa (ongeacht de categorie) tegen fair value te waarderen en de waardewijzigingen in het resultaat te verwerken (de zogenaamde fair value option). De nieuwe regel is van toepassing voor boekjaren die beginnen op 1 januari 2006.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.