15 - Winst en verliesrekening


IAS 1

Grondslagen
De grondslagen voor de IFRS en Dutch GAAP zijn nagenoeg hetzelfde.

Buitengewone baten en lasten zijn baten en lasten welke niet voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening.
Bijzondere baten en lasten zijn posten die niet tot de buitengewone baten en lasten worden gerekend en dus wel tot de gewone bedrijfsuitoefening behoren, maar van bijzondere aard zijn.

Dutch GAAP
Tot en met 2002 werden in de rubriek bijzondere baten en lasten posten verwerkt die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar die op grond van specifieke kenmerken (aard, omvang, incidenteel karakter) afzonderlijk dienen te worden gepresenteerd.
Een voorbeeld zijn de extra kosten (aantal mensen uit dienst Y+1 * loonkosten) voor de reorganisatievoorziening.
Vanaf 2003 moeten deze posten worden opgenomen in de “normale” rubrieken van de resultatenrekening.
Uitzondering.

Voorzieningen voor reorganisaties mogen slechts worden getroffen indien er:

  • Een formeel reorganisatieplan is.
  • Er gestart is met de reorganisatie voor de balansdatum of
  • Als de hoofdlijnen in voldoende mate bekend zijn gemaakt bij de mensen, voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

Onder de buitengewone baten en lasten mogen alleen posten worden verwerkt die naar verwachting niet vaak of niet regelmatig zullen voorkomen: deze mogen apart worden gepresenteerd. Hierbij moet je denken aan natuurrampen en nadelen die voortvloeien uit nationalisaties.

IFRS
De rubriek buitengewone baten en lasten is niet meer toegestaan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.