21 - Waardering business combination (IFRS 3)

Onder IFRS 3 dient waardering van een business combination plaats te vinden op basis van de fair-value methode.

Dit betekent dat alle activa, passiva, (niet) voorwaardelijke verplichtingen gewaardeerd moeten worden op basis van de reële waarde. Het verschil tussen de koopprijs en de gewaardeerde activa, passiva en verplichtingen wordt als goodwill aangemerkt bij de overnemende partij.

Voorbeeld:

Uitgangspunten

  • Overnemende partij is bedrijf M.
  • Overgenomen bedrijf is bedrijf D (voor 100%)
  • Overnamedatum/Date of exchange: 1 maart 2006
  • Waardering customerbase op basis van de methode van Duff & Phelps
  • Koopprijs € 10 mio

Balans bedrijf D x € 000 per 1 maart 2006

Materiele Vaste Activa 1.000 

Eigen Vermogen            400

Financiele Vaste Activa  400

 Voorzieningen                350

Vlottende activa               600

Langlopende schulden 500

 

Kortlopende schulden   750


2000


2.000


De balans zal op basis van IFRS worden opgesteld, dit betekent dat de fair-value gehanteerd moet worden. Op basis van het business plan is de customerbase gewaardeerd op 5 mio, rekening houdend met een vpb% van 25, bedraagt de passieve belastinglatentie € 1,25 mio. De balans komt er als volgt uit te zien:

Balans bedrijf D x € 000 (o.b.v. IFRS) per 1 maart 2006

Immateriële Vaste Activa  5.000

Eigen Vermogen                  3.950

Materiele Vaste Activa       1.200

Passieve belastinglatentie 1.250

Financiele Vaste Activa        400

Voorzieningen                          400

Vlottende activa                     600

Langlopende schulden         600

 

Kortlopende schulden        1.000

7.200

7.200

In de administratie van de overnemende partij zal de overname van bedrijf D als volgt verwerkt worden:
Deelneming      3.950
Goodwill             6.050
Aan Cash          10.000

Conform IFRS dient jaarlijks op de goodwill een impairment toegepast te worden.
De deelneming dient gewaardeerd te worden op nettovermogenswaarde.

De methode Duff & Phelps is een waarderingsmethode waarbij de toekomstige p&l – gebaseerd op het huidige klantenbestand – wordt geprognosticeerd voor een aantal jaren en waarbij de volgende uitgangspunten – in z’n algemeenheid – worden gehanteerd:

  • Weight of Average Capital Cost (WACC) van 10%
  • Retention Rate van 15% (jaarlijkse afname omzet huidige klantenbestand).

Dit wordt wel door nieuwe omzet vervangen, alleen deze synergie mag niet meegenomen worden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.