De functie van missie en visie

De functie die missie en visie vervullen, is de opstellers dwingen om indringend na te denken over principes en uitgangspunten die als leidraad fungeren voor beleid en handelen in de organisatie. Bovendien dient het resultaat eenduidig, beknopt en voor eenieder begrijpelijk te worden beschreven.

Een missie verleent identiteit aan een organisatie. Er gaat een samenbindend effect van uit. Dat werkt op zichzelf al motiverend. Daarnaast heeft een missie een richtinggevende werking: het stuurt allerlei activiteiten, omdat is vastgelegd wat het werkterrein is en wat de kernactiviteiten zijn. Het kan ook beperkend zijn, of bepalend, omdat ook duidelijk wordt wat de organisatie niet wil doen. Op deze wijze kan focus in de activiteiten worden aangebracht. Normen, waarden en overtuigingen bieden houvast voor dagelijkse gedragsregels. Intenties en ambities geven de collectieve idealen weer. Dit is essentieel voor het vertrouwen en loyaliteit van de betrokkenen. Uit de visie blijken koers naar een gedroomde toekomstige positie. Een pakkende missie en bevlogen visie hebben daardoor een inspirerend effect op alle belanghebbenden.

Wat de ‘stakeholders’ wordt beloofd in de missie, biedt de basis voor de interne en externe verantwoording. Gewenst imago en externe profilering volgen logisch uit een missie en visie. Missie en visie hebben dus zowel een interne als een externe werking.

Missie en visie komen alleen dan tot hun recht, als zij duidelijk gecommuniceerd worden aan de betrokkenen, zowel binnen als buiten de onderneming. Voor de direct betrokkenen geldt bovendien dat zij missie en visie niet alleen moeten begrijpen, maar ook dienen te accepteren. Enige vorm van participatie bij de opstelling ervan is, zeker voor hogere managementlagen, een noodzakelijke voorwaarde voor acceptatie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.