Missie en visie naar doelstellingen en strategieen

Begripsverwarring is er niet alleen tussen missies en visies. Ook het onderscheid tussen strategische  ondernemingsdoelstellingen en missie zijn nogal eens onduidelijk. Er zijn twee belangrijke verschillen:

1 De tijdshorizon: een missie is voor de lange termijn, bijvoorbeeld vijf tot tien jaar, afhankelijk van de omgeving waarin men zich bevindt; strategische doelstellingen echter beslaan typisch een periode van twee tot vier jaar, ook weer afhankelijk van de snelheid waarmee veranderingen in de omgeving zich voordoen.

2 De mate van concretisering: strategische doelstellingen zijn veel specifieker dan een missie. Bij voorkeur voldoen doelen aan de SMART-criteria. Het gaat bij doelen om meetbare eindresultaten, die binnen een zekere periode moeten worden behaald. Dit kunnen doelstellingen zijn op velerlei gebieden, bijvoorbeeld:
-Financiele doelstellingen;
-Commerciële doelstellingen;
-Kwaliteitsdoelstellingen;
-Organisatiedoelstellingen;
-Etcetra.


De SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) voor doelstellingen
Doelstellingen en strategieën
Doelstellingen geven zo concreet mogelijk weer wat men wenst te bereiken binnen enkele jaren.
Een strategie geeft antwoord op een vraag: Als we weten waar we naar toe willen, hoe komen we daar dan, langs welke weg, op welke wijze?
Wil men de meest geschikte strategie kiezen, moet men proberen antwoord geven op drie zeer fundamentele vragen

1 Wat willen we bereiken?
2 Waar zijn we goed in?
3 Wat vraagt de omgeving van ons?
Wil men de gestelde doelen te bereiken, moet men vooral die dingen doen waar men goed in is, en waar de omgeving op zit te wachten.

Om bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden, is een grondige strategische analyse vereist. Waar we goed in zijn, moet in relatie tot de concurrenten worden beschouwd. Bovendien gaat het hier om de mening van klanten: zij moeten vinden dat u ergens goed in bent, liefst beter dan een ander. Vervolgens moet er een balans zijn tussen wat de omgeving vraagt, voornamelijk de afzetmarkt, maar het kan bijvoorbeeld ook de arbeidsmarkt zijn, en wat de onderneming te bieden heeft. De drie vragen zijn niet onafhankelijk van elkaar; wat een aantrekkelijke doelstelling lijkt, is niet noodzakelijkerwijze ook
commercieel haalbaar. Kortom, het gaat om het vinden van een delicate balans tussen drie kernvragen, dienen onderlinge wisselwerking hebben. Doelstellingen kunnen betrekking hebben op een functioneel deelgebied, zoals financiële doelen of commerciële doelen. Aangezien strategieën, zoals beschreven, direct gekoppeld moeten zijn aan doelen, kunnen strategieën eveneens betrekking hebben op bepaalde functionele gebieden, bijvoorbeeld een marktbewerkingstrategie, of een HRM-strategie.

Als doelen en strategie duidelijk zijn, is er eigenlijk nog maar weinig concreets gebeurd. De volgende stap is het uitwerken van de details in een operationeel plan, dat meestal de periode van een jaar beslaat. Samengevat in enkele eenvoudige vragen:

-Strategische doestellingen; wat willen we op langere termijn bereiken?
-Strategie: hoe kunnen we dat bewerkstelligen?
-Jaarplan: wat gaan we de rest van het jaar doen?

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.