Valkuilen en aanbevelingen

Wat zijn de valkuilen, waardoor het toch vaak mis loopt? Een overzicht:

-Vage formuleringen, veel abstracte begrippen, vaag taalgebruik, voor velerlei uitleg vatbaar;
-Te weinig maatwerk voor de organisatie in kwestie;
-Opgeblazen woorden, zichzelf de hemel in prijzen, onrealistische vertrekpunten, die ver af staan van de echte prakrijk;
-Eenzijdig, niet gebalanceerde teksten, waarin uitsluitend over een aspect, zoals aandeelhouderswaarde of klanttevredenheid, wordt gesproken;
-Saaie, nietszeggende, nauwelijks inspirerende, vooral beschrijvende feitelijkheden;
-Te weinig inhoudelijke keuzen; in de angst iets uit te sluiten, wordt veel te veel meegenomen;
-Het niet zelf geloven in, en overtuigd zijn van de missie;
-Het niet voortdurend, en bij alle daartoe passende gelegenheden communiceren en uitdragen van de missie;
-Het niet vertalen naar operationele niveau, er niet naar handelen.

Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor het opstellen van praktische, toepasselijke missies:

-Wees eerlijk en geloofwaardig;
-Wees ambitieus en toch realistisch;
-Houd het zo eenvoudig mogelijk;
-Wees kort, maar krachtig;
-Formuleer duidelijk en begrijpelijk;
-Pas op voor het woord ‘en’, en andere vormen van opsommingen;
-Vermijd slogans;
-Hoed u voor trivialiteiten;
-Wees motiverend;
-Creëer betrokkenheid en verbondenheid;
-Zorg voor draagvlak en acceptatie;
-Verspreid het op ruime schaal;
-Bekijk eens een missie van een concurrent;
-Up to date wanneer dat nodig is;

Met visies ligt het iets anders. Deze zijn uit hun aard al wat verhalend, en hebben meestal wat meer tekst
nodig. Ook hierbij zijn een aantal specifieke aanbevelingen en valkuilen te onderkennen:

-Kijk vooral zo ver mogelijk naar lange termijn en vermijd korte termijn denken; de nabijere toekomst wordt in het algemeen al uitvoerig beschreven in strategische analyses en andere verkenningen;
-Zoek niet naar het ‘juiste’ toekomstbeeld, want dat bestaat eenvoudigweg niet; het gaat om het, in uw ogen, meest waarschijnlijke realistisch toekomstbeeld;
-Een visie moet motiveren en uitdagen, uw dromen en aspiraties oprekken, uw prestaties omhaag stuwen;
-Probeer buiten bestaande kaders te denken, wees onbeschroomd, maar realistisch;
-Wees creatief en origineel, zoek nieuwe combinaties;
-Vermijd al te stereotype beelden;
-Laat u niet leiden door traditie, of angst door onbekendheid met de vreemde, sta open voor significante veranderingen op allerlei gebied;
-Wees positief en geëngageerd over de toekomst;
-Streef naar consensus bij de betrokkenen; realiseer dat het gemakkelijker is om consensus te bereiken over de verre toekomst dan over een meer nabije periode;
-Werk verschillende alternatieven uit, dwing uzelf het meest waarschijnlijke alternatief te selecteren;
-Intuïtie en metaforen zijn belangrijker dan droge analyses;
-Bouw met de visie voort op de missie; de twee moeten onderling consistent zijn; de visie geeft aan hoe in de toekomst de missie verwezenlijk kan worden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.