Visie

Een visie is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. Het gaat bij een visie om een gezamenlijk toekomstbeeld. Het is een collectief beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de voor de onderneming relevante toekomst. Een visie bestaat uit een drietal factoren:

1 Omgevingsbeeld
2 Gedroomde positie
3 Succesformule

Omgevingsbeeld
De belangrijkste vraag is hier:

-Hoe ziet de relevante omgeving er voor ons bedrijf uit in de toekomst?

Het antwoord is veeleer een collectief gevoel, dat vanuit een logische redenering de verwachte toekomst schetst. Wat ‘relevant’ is voor de onderneming wordt vooral bepaald door de missie. Daarin worden immers het werkterrein en de kernactiviteiten vastgelegd. (Om die redenen dient u eerst de missie en dan de visie te bepalen. Overigens kan het wel zo zijn dat, als de tot stand gekomen visie u onwelgevallig is, dat aanleiding vormt om de missie bij te stellen. Er is een duidelijke wisselwerking tussen de twee, en het verdient aanbeveling om ze gezamenlijk te ontwikkelen).

Gedroomde positie
Na de factor omgevingsbeeld wordt de gedroomde positie vastgesteld. D.w.z. dat men de plaats en de positie van eigen onderneming op lange termijn vaststelt. Hier gaat het om de vragen:
-Waar willen we staan?
-wat willen we bereikt hebben?

De factor de ‘gedroomde positie’ van de visie komt voor een belangrijk gedeelte overeen met de factor ‘intentie en ambitie’ van de missie. Hierdoor ontstaat verwarring tussen beide begrippen.

Succesformule
Een succesformule geeft voornamelijk een antwoord op de vraag:
-Hoe bereiken we onze gedroomde positie?

Uw succesformule moet aannemelijk maken hoe u uw ondernemingsstreven denkt te kunnen verwezenlijken. Toch kunnen ‘industry leaders’ en andere succesvolle ondernemingen vaak in een enkele rake typering weergeven wat het ‘geheim’ van hun succes is. Van een missie verlangen we dat alle elementen elegant in enkele zinnen worden verwoord; hoe lastig dat ook is. Een visie heeft een meer verhalend en beeldend karakter.
In het algemeen heeft een missie een wat meer vast karakter dan een visie. Immers, in de missie worden
het werkterrein en het bestaansrecht van de onderneming vastgelegd. Dat is echt iets voor de heel lange
termijn, dat men niet in een vlaag van wispelturigheid maar weer eens omgooit. Hoewel ook een visie voor
langere tijd bedoeld is, zal dit toekomstbeeld toch frequenter worden bijgesteld.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.