01 - Kennismaking

In veel organisaties wordt ‘projectmatig’ gewerkt. Dit geldt voor veel grote, maar ook voor kleine organisaties in zowel de profit als de non-profit sector. Ook organisaties die zichzelf niet als specifieke projectorganisatie aanmerken, hebben vaak toch te maken met een projectmatige werkwijze.

Over het algemeen geldt dat er sprake is van projectmatig werken als een aantal onderling samenhangende activiteiten, met een begrenzing van de in te zetten middelen, uiteindelijk dienen te leiden tot een vooraf geformuleerd resultaat. Bij projectmatig werken is het van groot belang om dit uiteraard met de juiste automatisering te ondersteunen.

Kenmerken van projecten
Een project bestaat meestal uit afzonderlijke verplichtingen die verschillende leveranciers, aannemers, onderzoeksinstellingen e.d. zijn aangegaan. Gedacht kan worden aan een aanbesteding van een werk, een researchprogramma of een aanschaffingsplan. Het financiële beheer van een project vergt bewaking van de uitgaven voor de hele duur van het project.

Een belangrijk kenmerk van projecten is dat de inzetbaarheid van middelen beperkt is. Dit geldt met name voor de inzet van “menskracht” – de uren die door de medewerkers aan het project worden besteed -, van te gebruiken materialen en voor de financiële middelen die aangewend kunnen worden. In de non-profit sector geldt dat de projecten gerealiseerd dienen te worden binnen de hiervoor beschikbaar gestelde budgetten, terwijl in de profit sector de afweging gemaakt dient te worden of de uiteindelijke opbrengst van een project in verhouding staat tot de met het project gemoeide kosten.

Verder is van belang dat een project binnen een bepaalde periode gerealiseerd dient te worden: het project moet op de geplande opleverdatum “af” zijn. Als in een organisatie meerdere projecten gelijktijdig worden uitgevoerd, dient de inzet van de beschikbare middelen over de projecten verdeeld te worden. De benodigde inzet van middelen leidt daarmee tot een planning, waaruit duidelijk wordt in hoeverre de realisatie van de projecten binnen de gestelde tijdslimieten haalbaar is.

Projectadministratie | Projectadministrateurs
Overzicht van Projectstadia

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.