Wet Walvis

Walvis staat voor: Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten. Het belangrijkste doel van Walvis is vereenvoudiging van wet- en regelgeving voor de verplichte werknemersverzekeringen.

Instrumenten Wet Walvis
De belangrijkste instrumenten die de Wet Walvis hiertoe introduceert:

 • Vereenvoudiging van het loonbegrip
 • Vereenvoudiging van de vaststelling van het uitkeringsdagloon
 • De polisadministratie (hierin worden de door de werkgever verstrekte gegevens opgeslagen)
 • De nieuwe heffingsystematiek
 • De nieuwe loonaangifte
 • Daarnaast wordt door de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) met name de taakverdeling tussen UWV en Belastingdienst eenduidiger.

Wet en regelgeving
Concrete gevolgen voor de salarisadministratie zijn:

 • Invoering van de VCR-methode (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen) voor de berekening van de SV-premies .
 • Berekening van de sociale verzekeringswetten wijzigt ingrijpend: 
  +  maximum dagloon wordt vervangen door maximum periodeloon; 
  + dagfranchise wordt vervangen door periodefranchise;
  + SV-dagen komen te vervallen voor de berekening van de SV-premies.
 • Samenvoegen van de huidige dagloonbesluiten tot één nieuw dagloonbegrip; dit heeft met name gevolgen voor de berekening van de uitkeringen.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)
Sommige werkgevers zijn gewend om hun medewerkers iedere periode hetzelfde nettoloon uit te betalen. Pas aan het eind van het jaar worden via de aangifte van december de teveel of te weinig ingehouden loonheffing en premies gecorrigeerd, afgedragen en betaald.

Met de komst van de VCR-methode is het hierboven beschreven systeem niet meer mogelijk. U dient ervoor te zorgen dat u iedere maand op cumulatieve basis en tot en met de laatste verwerkingsperiode exact de juiste premies bepaalt, inhoudt, afdraagt en betaalt.

U dient – in overleg met uw leverancier – te controleren of deze VCR-methode in uw systeem of salarisoplossing past. Verder is het verstandig om uw procedures voor uw salarisadministratie op dit punt aan te passen.

De berekening van de sociale verzekeringswetten
De sociale verzekeringspremies berekende u tot voor kort op basis van SV-dagen, maximum dagloon en een dagfranchise. Sinds 1 januari 2006 werkt u met een maximum periodeloon en periodefranchise.

Met name voor uw parttime medewerkers kan dit gevolgen hebben. Grofweg komt het er op neer dat parttime medewerkers die meer dan het maximum premieloon verdienen sinds 1 januari 2006 over een hoger premieloon premies moeten betalen.

Parttime medewerkers die minder dan het maximum premieloon verdienen hebben sinds 1 januari 2006 met een lager premieloon te maken.

Eén dagloonbesluit
Sinds 1 januari 2006 geldt er nog slechts één eenduidige berekening van het dagloon. Het UWV voert deze berekening uit aan de hand van de polisadministratie. Waarvoor de gegevens via de Loonaangifte verzameld worden.

Dit heeft onder andere belangrijke gevolgen voor de administratie van het vakantiegeld. Er zijn twee soorten administratieve methoden:

 • Reserveringsmethode, waarbij iedere maand een bedrag gereserveerd wordt dat afhankelijk is van het dan geldende salaris.
 • Methode van het laatstgenoten salaris, waarbij het laatstverdiende salaris als basis voor de uitbetaling van het vakantiegeld fungeert.

Om tot een juiste vaststelling van het uitkeringsdagloon te komen, wordt de periodieke reservering meegenomen. Dit houdt in dat werkgevers die de methode van het laatstverdiende salaris hanteren, iedere maand toch een reservering van het vakantiegeld moeten doorgeven via de Loonaangifte. Dit betekent extra werk voor u. Houdt u hier nu alvast rekening mee.

Loonaangifte
De meest in het oog springende verandering door de wet Walvis is de nieuwe Loonaangifte 2006. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2006 één gecombineerde digitale aangifte voor de loonheffing en de premies sociale verzekeringen doet. De loonaangifte dient u in bij de Belastingdienst.

Gegevens per werknemer in polisadministratie
De aangifte bevat naast collectieve gegevens ook de gegevens per werknemer. De gegevens per werknemer uit de aangifte worden door de Belastingdienst aan UWV doorgegeven voor de polisadministratie.

In het kort komt het er op neer dat u iedere periode de exacte bedragen aan loonheffing en premies sociale verzekeringen inhoudt, afdraagt en betaalt. U loopt dus met uw administratie altijd in de pas.

De zaken waar u rekening mee moet houden zijn:

 • Inhoud aangiftebericht ;
 • Ander aangiftetraject;
 • Controles op de aangifte;
 • Correcties op de aangifte;
 • Eén betaling.

Nieuwe medewerkers
Als u een medewerker in dienst neemt, doorloopt u over het algemeen het volgende proces. U beoordeelt of er sprake is van een dienstbetrekking en of u dus inhoudingsplichtig bent.

Als bovenstaande vraag met 'ja' beantwoord wordt, dient u uw medewerkers bij diverse instanties aan te melden. Dit proces verandert door de komst van Wet Walvis gedeeltelijk.

Dienstbetrekking
De regels om te bepalen of sprake is van een dienstbetrekking, veranderen niet. Ook de regels voor verplichte en vrijwillige verzekering veranderen niet*.

Grensoverschrijdende situaties
In het geval van grensoverschrijdende situaties ligt de beslissingsbevoegdheid voortaan bij de Belastingdienst.

Verklaring ArbeidsRelatie (VAR)
De rechtskracht van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) is uitgebreid (geldt al sinds 1/12005). Vanaf die datum mag u altijd uitgaan van een VAR van een opdrachtnemer waarop staat vermeld 'winst uit onderneming' of 'werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap'. U hoeft dan niet meer te beoordelen of de opdrachtnemer misschien toch bij u in dienstbetrekking is.

Eerstedagsmelding vanaf 1 juli 2006
Aanmelden van de werknemer verloopt (vanaf 1 juli 2006) voortaan via de EersteDagsMelding (EDM). Dat wil zeggen dat u een nieuwe medewerker uiterlijk de dag vóór aanvang van zijn werkzaamheden moet aanmelden bij de Belastingdienst. Hoe de eerstedagsmelding er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Momenteel wordt met de marktpartijen (waaronder ADP) gesproken over de wijze van aanleveren en de inrichting van EDM-berichten.

Verzekeringen en polisadministratie
De Melding Sociale Verzekeringen (MSV) komt te vervallen. Voortaan verloopt dit via de Loonaangifte 2006. Uw medewerkers ontvangen vanaf 2007 een verzekeringsbericht waarmee de werknemer kan controleren of de gegevens in de polisadministratie kloppen. Als de gegevens onjuist zijn, dan dient de medewerker dit te melden aan het UWV.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.