WIA

WIA Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen

Op 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. Belangrijk uitgangspunt van de WIA is dat werkgevers en werknemers zich samen inspannen voor een gezond werkklimaat en bij ziekte samen werken aan re-integratie.

De WIA vormt het sluitstuk van het nieuwe stelsel rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Eerder zijn al de Wet verbetering poortwachter (sinds 2002) en de Wet verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte (sinds 1 januari 2004) ingevoerd. Deze wetten regelen hoe werkgever en werknemer in de eerste twee jaar van de ziekte van de werknemer er alles aan moeten doen om de werknemer weer terug aan het werk te krijgen. Dit om te voorkomen dat na twee jaar een uitkering nodig is. Als die inspanningen onvoldoende resultaat hebben gehad, kan de zieke werknemer na twee jaar op grond van de WIA in aanmerking komen voor een uitkering.

Onderdelen WIA
De WIA bestaat uit twee onderdelen:

  • IVA: De Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten;
  • WGA: De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

IVA: Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen en duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een geringe kans op herstel is. De IVA is een uitkering van maximaal 70% van (gemaximeerde) dagloon, zolang de gezondheid niet verbetert, tot aan de 65e verjaardag.

WGA: Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
De WGA is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%) maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. Degene die niet werkt of met werken niet tenminste de helft van zijn verdiencapaciteit verdient, krijgt een minimumuitkering. Wie wel werkt, krijgt bovenop het nieuwe loon een uitkering die 70% is van het bedrag dat men minder verdient in vergelijking met het vroegere loon (ook met een maximum). Het is dus altijd lonend om te (blijven) werken. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, blijven in beginsel onverkort bij de werkgever in dienst. Werkgever en werknemer moeten er in dat geval alles aan doen om de werknemer aan het werk te houden. Indien dat niet lukt, kan de werknemer eventueel in aanmerking komen voor een werkloosheids- of een bijstandsuitkering.

Gevolgen voor de werkgever

Gevolgen IVA voor de werkgever
De werkgever betaalt een premie voor de IVA van de werknemers. De IVA-premie wordt geheel door de werkgevers betaald. Deze premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor ieder bedrijf gelijk. Tot 2008 is er alleen een basispremie die voor iedereen gelijk is.

Eigenrisicodrager IVA
Het financiële risico van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid kan bij het UWV ondergebracht worden, of door de werkgever zelf gedragen worden (waarbij eventueel een polis afgesloten wordt bij een private verzekeraar). Als er voor gekozen wordt om eigenrisicodrager te zijn, hoeft de gedifferentieerde premie niet betaald te worden.

Verzekerd bij UWV
De werkgever dient de gedifferentieerde premie te betalen. Voor grote bedrijven geldt premiedifferentiatie op individueel bedrijfsniveau, voor kleine bedrijven op sectorniveau. Hoe minder werknemers van het bedrijf of sector arbeidsongeschikt worden, des te minder premie u betaalt. En omgekeerd. Er is een maximumpremie voor grote werkgevers en voor de gezamenlijke kleine werkgevers binnen een sector.

Gevolgen WGA voor de werkgever
De WGA lasten worden vanaf 2007 betaald uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Voor alle bedrijven gaat premiedifferentiatie op individueel bedrijfsniveau gelden. De werkgever krijgt de mogelijkheid de WGA-lasten voor maximaal 50% te verhalen op werknemers.

Eigenrisicodrager voor de WGA
Indien de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, draagt de werkgever voor een nog vast te stellen periode de WGA-uitkeringslasten van de werknemers en is de werkgever in die tijd verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager hoeft de werkgever geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen.

Verzekerd bij UWV
De werkgever betaalt vanaf 2007 de gedifferentieerde premie. Deze verschilt per bedrijf. Hoe minder werknemers in het bedrijf arbeidsongeschikt worden, hoe minder premie er betaald dient te worden. En omgekeerd. Er is een maximumpremie voor grote werkgevers en een minimum- en maximumpremie voor kleine werkgevers.

Voordelen WIA
Als de werkgever een deels arbeidsgeschikte werknemer re-integreert, biedt de WIA een aantal financiële voordelen: de no risk polis, een premiekorting en een subsidiemogelijkheid voor extra kosten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.