10 - Bijlagen

Concern Controllers | Corporate Finance

Concern Controllers | Corporate Finance

Bijlage II

Nadere uitwerking van de gehanteerde parameters in de
studie van Charreaux

Sharpe ratio

De sharpe-ratio is een prestatiegegeven die rekening houdt met het risico. In formule-vorm ziet de ratio er als volgt uit:
Concern Controllers | Corporate Finance

De sharpe ratio geeft als het ware de vergoeding aan voor het gelopen risico uitgedrukt door de volatiliteit.

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)

Charreaux hanteert het rendement op het eigen vermogen op basis van marktgegevens en op basis van comptabele gegevens. De teller is in beide gevallen gelijk, namelijk de netto winst van de onderneming. De noemer is verschillend en is zoals uit de benaming al blijkt ofwel gebaseerd op marktgegevens ofwel op comptabele gegevens. In formule-vorm ziet de REV er als volgt uit:
Concern Controllers | Corporate Finance

waarin X staat voor ofwel marktgegevens ofwel comptabele gegevens.

Ratio van Marris

De ratio van Marris geeft weer hoeveel maal de intrinsieke waarde betaald dient te worden voor een onderneming. De beurswaarde wordt boven de waarde van het eigen vermogen zoals dat uit de balans blijkt geplaatst. In formule-vorm ziet de ratio van Marris er als volgt uit:
Concern Controllers | Corporate Finance

Des te hoger de ratio is des te ‘duurder’ de onderneming is.

Tobin’s Q

Tobin’s Q is in de analyse van MSV al naar voren gekomen. Hierbij wordt de marktwaarde van de onderneming (de beurswaarde) boven de vervangingskosten van de activa geplaatst.
In formule-vorm ziet Tobin’s Q er als volgt uit:
Concern Controllers | Corporate Finance

Ook bij Tobin’s 0 geldt dat hoe hoger de waarde van de parameter is, des te hoger de waarde van de onderneming is.

Economische rentabiliteit in enge zin (ER)

Bij de bepaling van de economische rentabillteit kan worden verwezen naar de REV. Het enige verschil hierbij is dat bij het eigen vermogen de schulden dienen te worden opgeteld. In formule-vorm ziet de ER er als volgt uit:
Concern Controllers | Corporate Finance

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat Charreaux niet expliciet aangeeft hoe hij de REV en de ER berekent. Echter in de berekening is aangenomen dat hij in de teller de netto winst hanteert. In de praktijk is het echter tevens mogelijk dat hiervoor een andere grootheid wordt genomen, zoals een genormaliseerd resultaat of het resultaat voor incidentele baten en lasten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.