Tips voor een transparant jaarverslag

Tips voor een transparant jaarverslag

De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon." - (Art. 2:362 lid 1 BW)

- Zorg voor een rode draad in het jaarverslag.
- Weet wie de lezers zijn van het verslag.
- Maak de toegevoegde waarde van de eigen organisatie duidelijk.
- Neem een samenvatting van het profiel van de organisatie en resultaten op (kerncijfers).
- Werk met concrete voorbeelden van behaalde resultaten.
- Een mening is belangrijk, neem niet alleen feitelijke informatie op, maar ook evaluerende informatie.
- Wees open in leer- en verbeterpunten.
- Geef een diepgaande toelichting op de financiën: help de lezer bij het interpreteren van de cijfers.
- Meet de resultaten die relevant zijn, niet alleen de resultaten die gemakkelijk meetbaar zijn.
- Wees transparant over de governance en functioneren daarvan.  

 - de jaarrekening moet beveiligd worden tegen aanpassing wanneer het op de website wordt geplaatst.

                   

 

 

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.