Elf vragen over de nieuwe Wet Kinderopvang

Sinds 1 januari 2007 bepaalt de Wet Kinderopvang dat werkgevers verplicht een bijdrage moeten leveren aan de kinderopvang. Wat betekent deze wet eigenlijk nog meer voor u als ondernemer?

1. Hoe is de Wet Kinderopvang ontstaan?
De Wet kinderopvang bestaat sinds 1 januari 2005 en stelt dat ouders, werkgevers en overheid vanaf dan samen verantwoordelijk zijn voor de kinderopvang. De nieuwe wet laat het aan werkgevers over of ze hun personeel met kinderen al dan niet een financiële bijdrage voor kinderopvang verstrekken. Wel was het de bedoeling dat in 2008 ruimt 90 procent van de werknemers met kinderen een werkgeversbijdrage zou ontvangen voor kinderopvang. Onderzoek liet in 2006 echter zien dat 35 procent geen of geen volledige bijdrage ontving. Minister De Geus trok daaruit de conclusie dat de streefcijfers voor 2008 niet gehaald zouden worden. Daarom is sinds 1 januari 2007 de vrijwillige werkgeversbijdrage vervangen door een verplichte bijdrage.

2. Wat verandert daarmee voor werkgevers?
Werkgevers betalen geen vergoeding meer aan werkende ouders. Deze ontvangen voortaan alleen nog van de overheid een bijdrage voor de kinderopvang. De kosten hiervan rekent de overheid door aan alle werkgevers. Dit gebeurt via een vaste opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie (de 'sectorpremie'). In 2007 bedraagt deze zogeheten kinderopvangheffing 0,28 procent van het premieloon. Deze heffing geldt voor zowel het loon van werknemers met kinderen als het loon van de medewerkers zonder kinderen.

3. Met welke veranderingen krijgen ouders te maken?
Ouders ontvangen van werkgevers niet meer direct een toeslag, behalve als deze hiertoe vanuit een cao of bedrijfsregeling nog verplicht zijn. De overheid voorziet de werknemers met kinderen van een kinderopvangtoeslag als ze beide werken. Deze toeslag bestaat uit twee delen. Allereerst een vaste toeslag per gezin die eenderde bedraagt van de totale kosten voor de kinderopvang. Daarnaast hebben de ouders recht op een inkomensafhankelijke toeslag in de vorm van een percentage van de opvangkosten. Deze laatste toeslag bestond overigens al, maar is per 1 januari 2007 verhoogd. De Belastingdienst betaalt beide toeslagen als één bedrag uit. Voor de kinderopvangtoeslag gaat de overheid uit van een maximum uurprijs voor kinderopvang. In 2007 bedraagt deze 5,86 euro voor de opvang van kinderen van nul tot vier jaar en 6,02 euro voor de opvang van kinderen van vier tot twaalf jaar. Verder verdwijnt vanaf 2007 de extra inkomensafhankelijke compensatie. Deze betaalde de overheid uit aan werkende ouders die een totale werkgeversbijdrage kregen van minder dan eenderde deel van de opvangkosten.

4. Voor welke kinderopvang krijgen ouders een vergoeding?
Ouders krijgen een toeslag als ze gebruik maken van formele kinderopvang. Dit is kinderopvang bij een door de gemeente geregistreerd kinderopvangcentrum of bij een gastoudergezin dat is aangesloten bij een gastouderbureau. Dat moet dan wel een gastouderbureau zijn dat ingeschreven staat bij de gemeente.

5. Wat moet u doen als u vóór 2007 aan uw werknemers een bijdrage aan de kosten van kinderopvang verstrekte?
Als u op eigen initiatief een werkgeversbijdrage betaalde, kon u hier sinds 1 januari 2007 mee stoppen. Mocht uw bijdrage voortkomen uit een cao of een bedrijfsregeling dan kan het zijn dat u de bijdrage nog moet betalen zolang de cao en bedrijfsregeling niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Omdat het niet de bedoeling is dat u te maken krijgt met dubbele kosten, geldt hiervoor een overgangsregeling. Als uw werkgeversbijdrage gunstiger is voor de werknemer dan de toeslag die hij of zij krijgt van de belastingdienst, betaalt u het verschil tussen de bijdrage en de toeslag. Er is één uitzonderingssituatie. Het kan zijn dat in de cao voor uw branche staat dat u een bijdrage moet verstrekken zonder dat daarbij de voorwaarde geldt dat de partner van uw werknemer werkt. U moet deze bijdrage volledig blijven betalen aan een werknemer die een partner heeft die niet werkt. De reden is dat deze ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de overheid. Voorwaarde daarvoor is namelijk dat ze allebei werken.

6. Wat betekent de verplichte werkgeversbijdrage voor uw administratie?
Uw administratieve lasten nemen af als u een werkgeversbijdrage verstrekte. Daarvoor moest u namelijk een aparte administratie bijhouden. Ook moest u de loonadministratie aanpassen aan uw bijdragen. Dat is nu niet meer nodig, behalve als u nog met de bij de vorige vraag behandelde overgangsregeling te maken heeft. Voor de verplichte werkgeversbijdrage in de vorm van de vaste opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie hoeft u uw loonadministratie niet aan te passen.

7. Moet de werkgever belasting afdragen over bijgedragen vergoeding kinderopvang?
Tot 1 januari 2007 was er sprake van fiscale voordelen voor de vrijwillige werkgeversbijdrage. Met het einde van deze bijdrage zijn ook de fiscale voordelen verdwenen. Over het bedrag dat u eventueel in 2007 nog als werkgeversbijdrage verstrekt, betaalt u loonbelasting.

8. Wat zijn de gevolgen van de verplichte werkgeversbijdrage voor uw kosten?
De nieuwe situatie kan u een kostenvoordeel opleveren als u eerder een werkgeversbijdrage verstrekte die hoger was dan de opslag die u nu moet betalen. Deze opslag betaalt u zoals eerder aangegeven wel voor alle werknemers, dus ook degenen zonder kinderen. Daarnaast heeft u als u een werkgeversbijdrage betaalde minder kosten doordat u geen aparte administratie meer hoeft bij te houden voor deze bijdrage. Als u in een overgangssituatie zit wat de werkgeversbijdrage betreft, kan dit tijdelijk tot meer kosten leiden. Moet u in 2007 nog een werkgeversbijdrage betalen dan komt deze naast de verplichte opslag. Verder valt het bedrag dat u nog aan werkgeversbijdrage kwijt bent onder de loonbelasting. Ook moet een aparte administratie bijhouden voor de nog te betalen bijdrage. Mocht u in het verleden geen werkgeversbijdrage hebben betaald dan heeft u vanwege de nieuwe opslag hoe dan ook extra kosten.

9. Wat merkt de werknemer van de verplichte financiële bijdrage?
Dat hangt af van de hoogte van de bijdrage die ze tot 2007 ontvingen. De nieuwe regeling is met name in het voordeel van werknemers met een werkgever die tot 2007 geen of een beperkte bijdrage voor de kinderopvang verstrekte. Voor werknemers die een bijdrage ontvingen die hoger was dan de toeslag die ze nu krijgen van de overheid, pakt de regeling nadelig uit. Verder waren werknemers met kinderen in de oude situatie minder aantrekkelijk voor werkgevers die een bijdrage betaalden dan werknemers zonder kinderen. Daaraan is nu een einde gekomen. De werkgever betaalt nu immers voor iedere werknemer een opslag, zowel voor degenen met als die zonder kinderen.

10. Hebben zelfstandigen recht op een vergoeding voor kinderopvang?
Met de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 kregen zelfstandigen dezelfde rechten als werknemers wat de vergoeding van de kinderopvang betrof. Dit hield in dat zij aanspraak konden maken op een inkomensafhankelijke toeslag én op een extra inkomensafhankelijke compensatie van het Rijk omdat ze geen werkgeversbijdrage ontvingen. Vanaf 1 januari 2007 hebben zelfstandigen recht op de vaste toeslag en op de inkomensafhankelijke toeslag.

11. Moet u nog gebruik maken van de diensten van een intermediair?
Het kan zijn dat u als u een werkgeversbijdrage verstrekt(e) en hierbij gebruik maakte van de diensten van een bemiddelende organisatie (intermediair). Deze draagt of droeg zorg voor het uitvoeren van de kinderopvang. U heeft deze dienstverlening niet meer nodig als u de werkgeversbijdrage heeft beëindigd of gaat beëindigen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.