Regels salarisadministratie bij langdurige ziekte personeel

Bij ziekte krijgt de werknemer te maken met de WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is de opvolger van de WAO. De WAO blijft gelden voor bestaande WAO’ers.

De WIA is er meer dan de WAO op gericht om de werknemer tijdens of na ziekte zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

De werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor de doorbetaling van minimaal 70% van je loon en voor je reïntegratie. Uiteraard zal van de werknemer verlangt worden dat hij of zij zoveel mogelijk inzet toont om weer aan het werk gaat.

Is de werknemer langer dan twee jaar ziek, dan volgt een keuring voor een WIA-uitkering.

De eerste dag
Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, heeft de werkgever een week de tijd om dit door te geven aan de arbodienst.

De zesde week
Uiterlijk zes weken na ziekmelding, maakt de arbodienst een analyse van de situatie. In deze analyse staat of de werknemer weer aan het werk kan, en zo ja, hoe en wanneer.

De achtste week
Uiterlijk twee weken na het advies van de arbodienst wordt er door de werknemer samen met zijn werkgever een plan van aanpak gemaakt, gebaseerd op de analyse van de arbodienst. Alle afspraken over het herstel en de reïntegratie komen in het plan te staan, en worden in de loop van de tijd bijgesteld naar de actuele situatie. In dit plan moet ook staan wie als casemanager of reïntegratiemanager fungeert. Dit kan de werkgever zijn, maar ook iemand van de arbodienst of van een reïntegratiebedrijf. De arbodienst bewaakt de voortgang. Om de zes weken evalueren is verplicht. De werkgever en de arbodienst registreren alles en houden het bij in het 'reïntegratiedossier'.

Belangrijk: het is aan te raden dat de werknemer zelf zijn aantekeningen ook goed bijhoudt. Is de werknemer het niet eens met de werkgever, over het wel of niet ziek zijn, dan kun je het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) om een deskundigenoordeel vragen.

Na een jaar
Voor de afloop van het eerste ziektejaar moet de werknemer samen met de werkgever de stappen evalueren die zijn gezet om de reïntegratie te bevorderen. Samen word er bekeken of er misschien nieuwe oplossingen mogelijk zijn. De evaluatie wordt onderdeel van het reïntegratieverslag.

Een jaar en acht maanden
De UWV stuurt de werknemer informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Twee jaar ziek: keuring
De UWV bekijkt eerst of de werknemer en de werkgever voldoende hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan: de 'poortwachtertoets'. Als dat zo is, volgen een medische keuring en een arbeidskundige beoordeling voor een WIA-uitkering. Er wordt vastgesteld in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen het oude loon en dat wat theoretisch nog bij te verdienen is met de beperkingen door de ziekte (het 'verdiencapaciteit'). Dit verschil heet loonverlies.

Minder dan 35 % arbeidsongeschikt
Bij minder dan 35% loonverlies blijft de werknemer in dienst van de werkgever. Die moet er alles aan doen om hem of haar weer volledig aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld door ander werk te laten doen of een andere functie aan te bieden. Het salaris mag verlaagd worden in overeenstemming met de functie. Zolang de werknemer meewerkt aan de reïntegratie mag hij of zij niet worden ontslagen. Pas als blijkt dat de ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt en het echt niet lukt passend werk te vinden in het bedrijf, mag de werkgever ontslag geven. 

35% tot 80% arbeidsongeschikt
Bij loonverlies tussen de 35% en 80% krijgt de werknemer eerst een uitkering waarbij de hoogte afhangt van het salaris. Het duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat er is gewerkt.

Nadat deze uitkering ophoudt, krijgt de werknemer een loonaanvulling als hij of zij voldoende werkt. Voldoende werken houdt in: minstens de helft van het verdiencapaciteit verdienen. De hoogte van de loonaanvulling is gerelateerd aan het vroegere salaris.

Bij onvoldoende werken komt er een vervolguitkering die niet is gerelateerd aan het salaris, maar aan het minimumloon.

Altijd geldt: hoe meer de werknemer werkt, hoe hoger het inkomen. 

80% of meer arbeidsongeschikt
Bij 80% loonverlies en vooruitzicht op herstel, wordt er een tijdelijke uitkering toegewezen die 70% van het laatste loon bedraagt.

Is het loonverlies 80% of meer en is herstel niet in zicht, dan is de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Het uitkering zal 70% van het laatste loon zijn.

Maximum
Er is een maximum aan een WIA-uitkering. Als het loon dat er werd verdiend hoger is dan het 'maximumdagloon', wordt de WIA-uitkering op het maximumdagloon gebaseerd. Het maximumdagloon is vastgesteld op € 170,33.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.