Verplichting verstrekking loonstrook aan werknemers

Loonstrook aan werknemers verstrekken

De werkgever is verplicht om aan de werknemer een schriftelijke opgave (een loonstrook) te verstrekken van:

- de eerste loonbetaling na indiensttreding

- iedere loonbetaling die afwijkt van de vorige loonbetaling.

Verplichte gegevens op de loonstrook:

De werkgever is verplicht om op de loonstrook de volgende gegevens te vermelden:

- het brutoloon in geld;

- de samenstelling van loon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatieloon, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levensloopstegoed;

- de bedragen die op het loon zijn ingehouden, zoals de loonheffing,/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke Zvw en loonbeslag;

- de toegepaste levensloopverlofkorting;

- de overeengekomen arbeidsduur;

- de periode waarover het loon is berekend;

- het wettelijke minimumloon dat voor de werknemer van toepassing is over de periode waarover het loon is berekend;

- de naam van de werkgever en de naam van de werknemer.

Naast de verplichte gegevens die u verplicht op de loonstrook moet vermelden, is het aan te raden ook te vermelden:

- of de werkgever de loonheffingskorting toepast;

- het loontijdvak;

- de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/ premie volksverzekeringen;

- het belastbare loon.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.