Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor salarisadministrateurs

WR geeft je een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Partijen
..............., hierna te noemen de werkgever, vertegenwoordigd door ...............
en, ..............., geboren ..............., hierna te noemen de werknemer, wonende te ..............., komen als volgt overeen:

overwegende
• ...
• ...
• ...

Artikel 1: Indiensttreding
De werknemer treedt bij de werkgever in dienst met ingang van ................

Artikel 2: Werkzaamheden
2.1

De functie van de werknemer is ............... bij ................

2.2
Op gronden aan het bedrijfsbelang ontleend, kan de werkgever tijdelijk andere
werkzaamheden opdragen. Redelijke voorstellen ter zake van een functiewijziging die voor langere of onbepaalde tijd zal gelden, kunnen door de werknemer alleen worden afgewezen indien de aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

2.3
De werknemer is gehouden bij ............... opgave te doen van nevenwerkzaamheden die hij verricht of van plan is te gaan verrichten en die de belangen van de werkgever kunnen raken. Het is hem verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling
van zijn functie en de belangen van de werkgever niet zijn gewaarborgd.

Artikel 3: Plaats
De plaats van tewerkstelling bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is ................

Artikel 4: Duur van de dienstbetrekking
De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van ................ De arbeidsovereenkomst eindigt aldus van rechtswege per ................

Facultatief
De arbeidsovereenkomst is voor beide partijen tussentijds opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. De werkgever neemt een opzegtermijn in acht van ............... maanden. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van ............... maanden.

Alternatief: Partijen nemen een opzegtermijn in acht waarvan de duur is bepaald door de CAO/wet.

Artikel 5: Proeftijd
Er geldt een proeftijd van ............... maanden, te rekenen vanaf het moment van
indiensttreding.

Artikel 6: Arbeidsduur
De werknemer werkt gemiddeld ............... uur per dag/week.

Artikel 7: Loon
7.1

Het loon bedraagt € ............... per ................

Alternatieve aanvullingen
7.2
De werknemer heeft, afhankelijk van zijn functioneren en het winstresultaat in enig jaar, aanspraak op een tantième ten belope van maximaal ............... maandsalarissen. Toekenning van de aanspraak en beoordeling van de omvang ervan zijn ter beoordeling van de werkgever.

7.3
Tegelijk met het salaris over de maand december ontvangt de werknemer een jaarlijkse uitkering gelijk aan ............... % van twaalf maal het salaris over de maand december van dat jaar, verhoogd met vakantietoeslag. Voor de werknemer die in de loop van het desbetreffende kalenderjaar in dienst is getreden, of vóór 1 december van dat jaar uit dienst is getreden, wordt de uitkering naar rato berekend over het aantal volle maanden dat hij in
dat kalenderjaar in dienst is geweest.

7.4
Jaarlijks wordt door de werkgever voor de werknemer een target vastgesteld. Bij het behalen van deze target ontvangt de werknemer in de maand december een bonus ter hoogte van ............... % van de voor dat jaar voor hem vastgestelde target (alternatief: ............... % van het loon als bedoeld in art. 7.1). Geen recht op bonus ontstaat in geval van ontslag op staande voet of indien de werknemer ter zake van zijn ontslag anderszins schadeplichtig is.

7.5
De werknemer is deelnemer aan de optieregeling van de werkgever. De optieregeling is aan deze arbeidsovereenkomst gehecht.

7.6
De werknemer ontvangt een vergoeding van zakelijk met eigen auto gereden kilometers van € ............... per kilometer of een zodanig bedrag per kilometer als op basis van de fiscale regelgeving als vrije vergoeding kan worden uitgekeerd. De werknemer ontvangt voorts een vergoeding van gemaakte reiskosten per openbaar vervoer gebaseerd op reizen eerste (alternatief: tweede) klas. Voorzover het gaat om regelmatig woon-werkverkeer geldt – zowel
ter zake van de autokilometers als ter zake van de kosten van openbaar vervoer – als maximum wat door de werkgever als vrije vergoeding kan worden uitgekeerd.

Alternatief: De werkgever stelt de werknemer een lease-auto ter beschikking via ...............; de desbetreffende overeenkomst is aan deze overeenkomst gehecht.

7.7
Voor de werknemer geldt een pensioenregeling, vastgelegd in de aan deze overeenkomst gehechte pensioenbrief.

7.8
De werknemer geniet een vergoeding voor een tweede telefoonabonnement als bedoeld in artikel 15b onder g Wet op de loonbelasting. Het desbetreffende abonnement wordt louter voor zakelijk gebruik aangewend.

7.9
De werknemer geniet een vergoeding van de door hem gemaakte kosten van
representatie zoals bedoeld in artikel 15a onder d Wet op de loonbelasting van € ............... netto per maand.

7.10
De werknemer heeft aanspraak op een vergoeding van ............... % van de kosten van kinderopvang voor ............... dagen per week voor ............... kind(eren), met als maximum wat als vrije vergoeding kan worden aangemerkt op grond van artikel 16c Wet op de loonbelasting en de daarop gebaseerde ministeriële regeling.

7.11
De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 Wet op de loonbelasting.

7.12
Het bedrag van de in deze bepaling genoemde vergoedingen kan door de werkgever worden aangepast, indien en voorzover een verandering in de fiscale regelgeving of in fiscale besluiten zou leiden tot de verplichting terzake (meer) loonbelasting af te dragen, zodat de gebruteerde vergoeding gelijk is aan de thans overeengekomen bedragen.

Artikel 8: Arbeidsongeschiktheid
8.1
De werknemer meldt zich onverwijld bij ..............., indien hij door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Hij ziet erop toe dat hij telefonisch en zo nodig in persoon bereikbaar en beschikbaar is voor contact met de bedrijfsarts en de werkgever. Hij geeft gehoor aan oproepen van de bedrijfsarts.

Alternatief: De werknemer meldt zich onverwijld bij ..............., indien hij door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
De werknemer is verplicht de in het bedrijf van de werkgever geldende voorschriften bij ziekte na te leven. Een exemplaar van deze voorschriften wordt op de eerste werkdag aan de werknemer ter hand gesteld tegen bewijs van ontvangst.

8.2
Indien de werknemer door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zal de werkgever gedurende maximaal 52 weken 100% van het overeengekomen loon doorbetalen. Onder loon wordt in deze bepaling verstaan het in artikel 8.1 genoemde loon, vermeerderd met de in de artikelen 7................ genoemde vergoedingen. Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen binnen een termijn van vier weken worden als aaneengesloten periode beschouwd.

8.3
Indien de periode van arbeidsongeschiktheid langer duurt dan ............... weken,
vervallen de in de artikelen 7................ bedoelde aanspraken.

Artikel 9: Vakantie
9.1
De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris van ............... uur/dagen per kalenderjaar. Niet opgenomen vakantiedagen/uren kunnen worden meegenomen naar een volgend jaar, maar vervallen conform de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar na ommekomst van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

9.2
De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering. De vakantieuitkering wordt per maand opgebouwd door reservering van 8% over het ontvangen maandinkomen. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande toestemming van de werkgever gedurende de looptijd en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van de
werkgever, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de werknemer.

10.2
Indien de werknemer een belang aanwezig acht die in artikel 10.1 bedoelde informatie aan derden te verschaffen, of indien de werknemer door derden, waaronder de pers, wordt gevraagd dit te doen, zal de werknemer de werkgever hierover tijdig inlichten om de werkgever in staat te stellen te beoordelen of er bezwaren bestaan tegen informatieverschaffing.

Artikel 11: Concurrentie
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende ............... maanden/jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in de regio, waarin hij gedurende de laatste ............... maanden/jaren van de vervulling van zijn functie werkzaam is geweest, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of
voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Artikel 12: Boete
12.1
Indien de werknemer het in de artikelen 10 en 11 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete ten bedrage van € ............... voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € ............... voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming van deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van werkgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

12.2
De boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze tot voordeel. Met het bepaalde in het voorgaande lid en dit lid wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3-5 BW.

Artikel 13: Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enz. betrekking hebbende op bedrijfsaangelegenheden zullen bij het einde van de arbeidsovereenkomst onverwijld door de werknemer bij de werkgever worden ingeleverd.

Artikel 14: Toepasselijkheid bepalingen
Op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer is van toepassing de geldende CAO/regeling ............... (alternatief voor de CAO: voor zolang deze algemeen verbindend is verklaard) en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet in de arbeidsovereenkomst of de van toepassing zijnde CAO rechtsgeldig is afgeweken.

Artikel 15: Wijziging van de arbeidsovereenkomst
De werkgever behoudt zich het recht voor de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Aldus overeengekomen te ............... op ...............,

De werkgever,                                 De werknemer,

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.