Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd voor salarisadministrateurs

WR geeft je een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Partijen
..............., hierna te noemen de werkgever, gevestigd te ..............., vertegenwoordigd door ............... en, ..............., geboren ..............., hierna te noemen de werknemer, wonende te ..............., komen als volgt overeen:

overwegende
• ...
• ...
• ...

Artikel 1: Indiensttreding
De werknemer treedt bij de werkgever in dienst met ingang van ................

Artikel 2: Werkzaamheden
2.1
De functie van de werknemer is ............... bij ................

2.2
Op gronden aan het bedrijfsbelang ontleend, kan de werkgever tijdelijk andere
werkzaamheden opdragen. Redelijke voorstellen ter zake van een functiewijziging die voor langere of onbepaalde tijd zal gelden, kunnen door de werknemer alleen worden afgewezen indien de aanvaarding redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

2.3
De werknemer is gehouden bij ............... opgave te doen van nevenwerkzaamheden die hij verricht of van plan is te gaan verrichten en die de belangen van de werkgever kunnen raken. Het is hem verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie en de belangen van de werkgever niet zijn gewaarborgd.

Artikel 3: Plaats
De plaats van tewerkstelling bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is ................

Artikel 4: Duur van de dienstbetrekking
De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5: Opzegtermijn
Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. De werkgever neemt een opzegtermijn in acht van ............... maanden. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van ............... maanden. Alternatief: Partijen nemen een opzegtermijn in acht waarvan de duur is bepaald door de CAO/wet.

Artikel 6: Proeftijd
Er geldt een proeftijd van ............... maanden, te rekenen vanaf het moment van
indiensttreding.

Artikel 7: Arbeidsduur
De werknemer werkt gemiddeld ............... uur per dag/week.

Artikel 8: Loon
8.1

Het loon bedraagt € ............... per ................

Alternatieve aanvullingen
8.2
De werknemer heeft, afhankelijk van zijn functioneren en het winstresultaat in enig jaar, aanspraak op een tantième ten belope van maximaal ............... maandsalarissen. Toekenning van de aanspraak en beoordeling van de omvang ervan zijn ter beoordeling van de werkgever.

8.3
Tegelijk met het salaris over de maand december ontvangt de werknemer een jaarlijkse uitkering gelijk aan ............... % van twaalf maal het salaris over de maand december van dat jaar, verhoogd met vakantietoeslag. Voor de werknemer die in de loop van het desbetreffende kalenderjaar in dienst is getreden of vóór 1 december van dat jaar uit dienst is getreden, wordt de uitkering naar rato berekend over het aantal volle maanden dat hij in dat
kalenderjaar in dienst is geweest.

8.4
Jaarlijks wordt door de werkgever voor de werknemer een target vastgesteld. Bij  het behalen van deze target ontvangt de werknemer in de maand december een bonus ter hoogte van ............... % van de voor dat jaar voor hem vastgestelde target (alternatief: ............... % van het loon als bedoeld in art. 8.1). Geen recht op bonus ontstaat in geval van ontslag op staande voet of indien de werknemer ter zake van zijn ontslag anderszins schadeplichtig is.

8.5
De werknemer is deelnemer aan de optieregeling van de werkgever. De optieregeling is aan deze arbeidsovereenkomst gehecht.

8.6
De werknemer ontvangt een vergoeding van zakelijk met eigen auto gereden kilometers van € ............... per kilometer of een zodanig bedrag per kilometer als op basis van de fiscale regelgeving als vrije vergoeding kan worden uitgekeerd. De werknemer ontvangt voorts een vergoeding van gemaakte reiskosten per openbaar vervoer gebaseerd op reizen eerste (alternatief: tweede) klas. Voorzover het gaat om regelmatig woon-werkverkeer geldt – zowel ter zake van de autokilometers als ter zake van de kosten van openbaar vervoer – als
maximum wat door de werkgever als vrije vergoeding kan worden uitgekeerd.
Alternatief: De werkgever stelt de werknemer een lease-auto ter beschikking via ...............; de desbetreffende overeenkomst is aan deze overeenkomst gehecht.

8.7
Voor de werknemer geldt een pensioenregeling, vastgelegd in de aan deze overeenkomst gehechte pensioenbrief.

8.8
De werknemer geniet een vergoeding voor een tweede telefoonabonnement ls bedoeld in artikel 15b onder g Wet op de loonbelasting. Het desbetreffende abonnement wordt louter voor zakelijk gebruik aangewend.

8.9
De werknemer geniet een vergoeding van de door hem gemaakte kosten van
representatie zoals bedoeld in artikel 15a onder d Wet op de loonbelasting van € ............... netto per maand.

8.10
De werknemer heeft aanspraak op een vergoeding van ............... % van de kosten van kinderopvang voor ............... dagen per week voor ............... kind(eren), met als maximum wat als vrije vergoeding kan worden aangemerkt op grond van artikel 16c Wet op de loonbelasting en de daarop gebaseerde ministeriële regeling.

8.11
De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 Wet op de loonbelasting.

8.12
Het bedrag van de in deze bepaling genoemde vergoedingen kan door de werkgever worden aangepast, indien en voorzover een verandering in de fiscale regelgeving of in fiscale besluiten zou leiden tot de verplichting terzake (meer) loonbelasting af te dragen, zodat de gebruteerde vergoeding gelijk is aan de thans overeengekomen bedragen.

Artikel 9: Arbeidsongeschiktheid
9.1
De werknemer meldt zich onverwijld bij ..............., indien hij door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Hij ziet erop toe dat hij telefonisch en zo nodig in persoon bereikbaar en beschikbaar is voor contact met de bedrijfsarts en de werkgever. Hij geeft gehoor aan oproepen van de bedrijfsarts.

Alternatief: De werknemer meldt zich onverwijld bij ..............., indien hij door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
De werknemer is verplicht de in het bedrijf van werkgever geldende voorschriften bij ziekte na te leven. Een exemplaar van deze voorschriften wordt op de eerste werkdag aan werknemer ter hand gesteld tegen bewijs van ontvangst.

9.2
Indien de werknemer door ziekte verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zal werkgever gedurende maximaal 52 weken 100% van het overeengekomen loon doorbetalen. Onder loon wordt in deze bepaling verstaan het in artikel 8.1 genoemde loon, vermeerderd met de in de artikelen 8................ genoemde vergoedingen. Perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen binnen een termijn van vier weken worden als aaneengesloten periode beschouwd.

9.3
Indien de periode van arbeidsongeschiktheid langer duurt dan ............... weken, vervallen de in de artikelen 8................ bedoelde aanspraken.

Artikel 10: Vakantie
10.1
De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris van ............... uur/dagen per kalenderjaar. Niet opgenomen vakantiedagen/uren kunnen worden meegenomen naar een volgend jaar, maar vervallen conform de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar na ommekomst van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

10.2
De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering. De vakantieuitkering wordt per maand opgebouwd door reservering van 8% over het ontvangen maandinkomen. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1

Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande toestemming van de werkgever gedurende de looptijd en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van de
werkgever, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de werknemer.

11.2
Indien de werknemer een belang aanwezig acht die in artikel 11.1 bedoelde informatie aan derden te verschaffen, of indien de werknemer door derden, waaronder de pers, wordt gevraagd dit te doen, zal de werknemer de werkgever hierover tijdig inlichten om de werkgever in staat te stellen te beoordelen of er bezwaren bestaan tegen informatieverschaffing.

Artikel 12: Concurrentie
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende ............... maanden/jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in de regio, waarin hij gedurende de laatste ............... maanden/jaren van de vervulling van zijn functie werkzaam is geweest, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of
voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Artikel 13: Boete
13.1

Indien de werknemer het in de artikelen 11 en 12 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete ten bedrage van € ............... voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € ............... voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming van deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van werkgever tot het vorderen van volledige  schadevergoeding.

13.2
De boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze tot voordeel. Met het bepaalde in het voorgaande lid en dit lid wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3-5 BW.

Artikel 14: Vergoeding bij beëindiging arbeidsovereenkomst
14.1

Indien de werknemer ontslag wordt verleend en dit ontslag niet zijn voornaamste reden vindt in aan de werknemer toe te rekenen omstandigheden – anders dan ziekte van de werknemer – is de werkgever verplicht aan de werknemer als ontslagvergoeding te voldoen een bedrag ten belope van € ..............., te vermeerderen met € ............... voor elke periode van twaalf maanden die de werknemer in dienst is geweest van de werkgever.

Alternatief: een zodanig bedrag per maand gedurende ............... maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ter aanvulling op de inkomsten die de werknemer alsdan geniet uit hoofde van een nieuwe arbeidsovereenkomst, een sociaal-verzekeringsuitkering waarop de werknemer aanspraak zou kunnen maken indien hij aan alle voorwaarden zou voldoen, waarbij de toepassing van eventuele boetes voor rekening van de werknemer blijft, of een
eigen bedrijf, zodanig dat de totale netto-inkomsten ............... % bedragen van het laatstgenoten loon als bedoeld in artikel 8.1 van deze overeenkomst.
Het bedrag wordt verhoogd met een nader overeen te komen bedrag, indien het ontslag zijn oorzaak vindt in een fusie of overname van de werkgever.

14.2
Betaling is opeisbaar op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Betaling hoeft niet eerder plaats te hebben dan nadat werknemer tijdig heeft aangegeven waar en op welke wijze de betaling dient te geschieden.

Artikel 15: Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enz. betrekking hebbende op bedrijfsaangelegenheden zullen bij het einde van de arbeidsovereenkomst onverwijld door de werknemer bij de werkgever worden ingeleverd.

Artikel 16: Toepasselijkheid bepalingen
Op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer is van toepassing de geldende CAO/regeling ............... (alternatief voor de CAO: voor zolang deze algemeen verbindend is verklaard) en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voorzover daarvan niet in de arbeidsovereenkomst of de van toepassing zijnde CAO rechtsgeldig is afgeweken.

Artikel 17: Wijziging van de arbeidsovereenkomst
De werkgever behoudt zich het recht voor de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Aldus overeengekomen te ............... op ...............,

De werkgever,                                 De werknemer,

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.