Koopovereenkomst

 

2.1 Koop en verkoop


Koop en verkoop is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij zich verbindt iets te leveren en de andere partij de overeengekomen prijs te betalen.
Koopovereenkomsten kunnen op verschillende wijzen tot stand worden gebracht. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.

De wet bepaalt nauwkeurig welke zaken als onroerend moeten worden aangemerkt. “Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.”


2.2 Offertes


Meestal is de aanleiding tot de koopovereenkomst een aanbieding van de kant van de verkoper. Zo’n aanbieding wordt offerte genoemd. In een offerte deelt de verkoper aan de gegadigde mee wat hij heeft te bieden, tegen welke prijs en onder welke leverings- en betalingscondities.

Bij een levering dient er sprake te zijn van een overeenkomst en ten tweede moet er worden voldaan aan een voorgeschreven leveringshandeling. De voorgeschreven leveringshandeling is niet altijd hetzelfde, dit hangt af van wat er geleverd wordt:
- Onroerende zaken: hiervoor dient eerst een notariële akte opgemaakt te worden die vervolgens moeten worden ingeschreven in de openbare registers.
- Roerende zaken: de leveringshandeling is afhankelijk van de omstandigheden.
*Is de roerende zaak in de macht van de verkoper, dan vindt de levering plaats door overhandiging van de zaak.
*Is de roerende zaak niet in handen van de verkoper, dan kan levering plaatsvinden d.m.v. een akte.


2.3 Kortingen


Op de verkoopprijs worden door de verkoper in de regel een of meer kortingen gegeven. Hieronder vind u de meest voorkomende:
- Rabat: wordt verleend indien de fabrikant of importeur de prijs heeft vastgesteld die de verbruiker moet betalen. Dit vormt voor de winkelier de vergoeding voor zijn bedrijfskosten en zijn winst.
- Kwantumkorting: wordt verleend wanneer de koper in een keer een grote partij goederen afneemt.
- Korting voor contant: wordt verleent wanneer de koper sneller betaalt dan in die branche gebruikelijk is.
- Omzetpremie: Deze wordt toegestaan wanneer een koper binnen een bepaalde periode, gewoonlijk een jaar, een bepaalde hoeveelheid goederen heeft afgenomen.


2.4 De hoeveelheid


De hoeveelheid kan op verschillende manieren worden opgegeven, namelijk per gewicht, per getal, per inhoud, per oppervlakte en per lengte.

Wanneer de hoeveelheid per gewicht wordt gemeten, moeten de goederen bij het in- en uitladen worden gewogen. Zijn de goederen verpakt dan weegt men de emballage mee. Men vind dan het brutogewicht. De prijs wordt echter berekend over het nettogewicht, dit is het gewicht zonder verpakking.

Is de waarde van de emballage ongeveer gelijk aan die van de goederen, dan wordt veelal verkocht onder de conditie “bruto voor netto”. In dit geval geldt het brutogewicht als basis voor de prijsberekening.

Indien de hoeveelheid per gewicht wordt gemeten, hanteren wij hierbij een aantal kortingen op gewicht.
- Tarra: een korting die wordt toegepast om het brutogewicht te verminderen met het gewicht van de emballage.
- Extratarra: wanneer de emballage zwaarder is dan normaal vereist, wordt behalve de tarra ook deze korting afgetrokken.
- Rafactie: wordt toegestaan indien de partij gedurende de transport is beschadigd, of voor goederen die tijdens het vervoer door het aantrekken van vocht in gewicht toenemen.

Dus,

Brutogewicht                                  A
Af: Tarra % van A …...........................
                                                         B
Af: Extratarra % van B ….......................
                                                         C
Af: Rafactie % van C …..............................
Nettogewicht                                 D

2.5 Leverings- en betalingsvoorwaarden


In het binnenlands handelsverkeer is de belangrijkste leveringsvoorwaarden met betrekking tot de plaats van levering franco. Dit betekent “vrachtvrij”, dat wil zeggen de verkoper draagt de vervoerskosten. Er zijn hier binnen een aantal condities die je kunt aantreffen:
- Franco magazijn: de verkoper draagt alle vervoerskosten tot aan het magazijn van de koper.
- Franco wal: de verkoper draagt alle vervoerskosten tot op de kade waar de goederen uit het schip worden geladen.


De betalingscondities kunnen worden onderverdeeld in condities omtrent:
- de wijze waarop de prijs moet worden betaald.
- het tijdstip van betaling.

Wanneer de betaling voor de levering plaatsvindt, verleent de afnemer krediet aan de verkoper. Men noemt dit krediet afnemerskrediet.
Indien de betaling na de levering plaatsvindt, verleent de leverancier krediet aan de afnemer, vandaar dat men spreekt van leverancierskrediet.
Betaling gelijktijdig met de levering noemen we contante betaling of verzending onder rembours.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.