Krediet

2.7 Kredietverlening

We spreken van krediet wanneer bij een overeenkomst tussen het tijdstip waarop de levering plaatsvindt en het tijdstip waarop de betaling geschiedt een tijdsruimte zit.

Kredietverlening komt vaak voor bij een overeenkomst. We kennen echter ook overeenkomsten die alleen het verlenen van krediet als doel hebben. De kredietgever stelt dan gedurende een periode betaalmiddelen ter beschikking van de kredietnemer. In de toekomst moet de kredietnemer deze middelen terug betalen met daarover interest. De kredietnemer is vaak een onbekende van de kredietgever, daarom moet de kredietnemer vaak een soort van “zekerheid” geven aan de kredietgever dat hij zijn verplichtingen nakomt.

Naar de wijze van dekking of zekerheidsstelling kunnen de kredieten als volgt in groepen worden ingedeeld:
- Blanco of ongedekt krediet: de kredietgever heeft in dit geval geen enkele zekerheid dat de kredietnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- Gedekt krediet: de kredietnemer heeft zekerheid gegeven waarop de kredietgever zich kan verhalen wanneer de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Bij gedekte kredieten zijn er twee zekerheidsstellingen die kunnen worden onderscheiden:
- Persoonlijke zekerheidsstelling: borgtocht
- Zakelijke zekerheidsstelling: pand en hypotheek

Een overeenkomst waarbij en persoon of personen, de borg of borgen, zich tegenover de schuldeiser, verplicht om de schulden van de schuldenaar te betalen indien deze niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Bij pand wordt een roerende zaak vaak in handen van de schuldeiser gebracht en kan de roerende zaak in het openbaar worden verkocht indien de schuldenaar in gebreke blijft.

Wanneer een onroerend goed als zekerheid wordt gesteld, dan noemen we dit een hypotheek. Het is in dit geval een vereiste om een notariële akte op te laten stellen voor het vestigen van dit recht. Wanneer de kredietnemer dan niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan de kredietnemer het onroerend goed in het openbaar verkopen.

In de notariële akte kan de hypotheekhouder een aantal voorwaarden opnemen. De meest voorkomende zijn:
- Het huurbeding: de eigenaar wordt hierdoor beperkt in zijn mogelijkheden zijn onroerende goed te verhuren.
- Het beding van beheer en ontruiming: indien de hypotheekgever ernstig in zijn verplichtingen tekortschiet, kan de hypotheekhouder, het pand in beslag nemen of laten ontruimen.


2.8 Kredietsoorten


* Leverancierskrediet
De afnemer betaald pas enige tijd na levering van de goederen. Het krediet wordt hier dus verleent door de leverancier.

* Afnemerskrediet
In de koopovereenkomst is bepaald dat de afnemer een bepaald bedrag vooruitbetaald; pas na ontvangst van deze betaling vind de levering of prestatie plaats. Het krediet wordt hier dus verleent door de afnemer.

* Koop op afbetaling
Deze vorm van betaling wordt veelal gebruikt in de kleinhandel bij de verkoop van duurzame goederen. De koper betaald de koopprijs in twee of meer termijnen nadat de goederen zijn geleverd.

* Huurkoop
Dit komt op hetzelfde neer als koop op afbetaling, maar de goederen worden pas eigendom van de koper zodra alle termijnbetalingen zijn verricht. Huurkoop dient schriftelijk aan te worden gegaan, hier moet o.a. in vermeld staan;
- de gehele verkoopprijs
- het afbetalingsplan
- de bedingen betreffende voorbehoud en overgang van eigendom

* Rekening-courantkrediet
Een bank verleent een krediet in rekening-courant tot een bepaald overeengekomen maximum. Een rekening-courant is een bankrekening waarmee betalingsverkeer wordt verricht.

* Doorlopend krediet
Er wordt een limietbedrag overeengekomen met de kredietnemer, tot dit bedrag kan de kredietnemer naar behoefte geld opnemen en weer terugbetalen. Rente is alleen verschuldigd over het opgenomen bedrag, dit wordt maandelijks verrekend. Bedragen die er zijn afgelost kunnen opnieuw worden opgenomen en de krediettermijn is altijd langer dan 3 maanden.

* Ondernemerskrediet
Deze vorm van krediet wordt aan ondernemingen verstrekt ze tijdig en op de meest doelmatige manier kunnen beschikken over vermogen dat nodig is voor de aanschaf van bedrijfsbezittingen en/of middelen die nodig zijn om het productie- en verkoopproces uit te voeren.

* Starterskrediet
Dit krediet wordt alleen verstrekt aan startende ondernemers. Een starter is een ondernemer die minder dan vijf jaar een bedrijf voert en gedurende zes jaar voor het sluiten van een kredietovereenkomst tenminste een jaar zelf of via een besloten vennootschap een andere onderneming heeft gedreven.

* Hypothecair krediet
Wordt meestal hypotheek genoemd, een zakelijke zekerheid op een onroerend goed teneinde uit de opbrengst daarvan bij voorrang een vordering te kunnen verhalen.

De houder van de eerste hypotheek heeft het recht van parate executie, dit wil zeggen dat het onroerend goed zonder tussenkomst van de rechter in het openbaar kan worden verkocht zodra de hypotheekgever zijn verplichtingen niet na komt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.