Verzekeringen

2.6 Verzekering


Een ondernemer moet er rekening mee houden dat er een mogelijkheid bestaat dat hij financiële schade kan lijden vanwege onvoorziene gebeurtenissen. De meeste risico’s kan de ondernemer, tegen betaling van premie, op derden verhalen. Dit noemt men een verzekering.

Alle verzekeringen waarbij de verzekeraar niet de overheid is, worden particuliere verzekeringen genoemd. Deze particuliere verzekeringen kun je in twee groepen verdelen:
- Schadeverzekeringen: een verzekering tegen schade die het verzekerde object kan overkomen; de uitkering in geval van schade is afhankelijk van de grootte van de geleden schade.
- Sommenverzekeringen: De verzekeraar keert een bepaald bedrag uit zodra een bepaald onzeker voorval zich voordoet. Deze uitkering hangt niet af van de grootte van de schade; het uitkeringsbedrag is van te voren in de polis vastgelegd.


2.7 Schadeverzekeringen


Bij schadeverzekering mag het bedrag van de uitkering niet hoger zijn dan het bedrag van de schade. Oververzekering wil zeggen dat men een te hoog bedrag, dus een te hoge premie betaald. Bij onderverzekering betaald men een lager bedrag dan de waarde van de goederen, de verzekeraar hoeft dan slechts een gedeelte van de schade uit te keren, namelijk naar evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de waarde van de goederen.

Er worden soms ook weleens herverzekeringen afgesloten. Bij herverzekering heeft men twee verschillende risico’s. De verzekerde verzekert zich tegen het risico dat er schade optreedt, de verzekeraar verzekert zich tegen het risico dat hij een volledige schade- uitkering moet doen.

Onder schadeverzekering verstaan we:
- Brandverzekering
- Transportverzekering
- Kredietverzekering
- Bedrijfsschadeverzekering
- Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
- Productaansprakelijksheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering


2.8 Sommenverzekering


Bij de sommenverzekering worden twee hoofdvormen onderscheiden:
- Die waarbij een uitkering tijdens het leven van de verzekerde plaatsvindt
- Die waarbij een uitkering bij het overlijden van de verzekerde plaatsvindt

Er komen ook nog enkele tussenvormen voor, die gemengde verzekering wordt genoemd. Zo kan bijvoorbeeld worden bedongen dat de uitkering zal plaatshebben bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij eerder overlijden.


2.9 Schade en uitkering


Wanneer een verzekeringnemer schade lijdt, moet hij dit berichten aan zijn assurantiemakelaar, subagent of bij zijn verzekeraar. Is de schade van ingewikkelde aard dan maakt hij gebruik van een deskundige. Deze nemen de schade op en stellen aan de hand van hun bevinden een schaderapport op. Aan de hand van dit schaderapport wordt er een schaderekening opgesteld, waarin we de berekening van de schade-uitkering kunnen terugvinden.

Wanneer het bedrag van de schade is bepaald, drukt men dit uit in een percentage van de gezonde waarde van de goederen. Onder gezonde waarde verstaan we de werkelijke waarde voor de schade. Dit percentage wordt het schadepercentage genoemd. Wanneer we het schadepercentage vermenigvuldigen met het verzekerde bedrag krijgen wij als uitkomst het bedrag van de schade- uitkering.

Vaak wordt er assurantiebelasting geheven op periodiek verschuldigde verzekeringspremies. Dit tarief bedraagt 7% van het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht. Er zijn een aantal verzekeringen waarbij de assurantiebelasting niet geheven wordt. Dit betreft:
- Levensverzekering
- Verzekeringen van zeeschepen
- Herverzekeringen

Er bestaat vrijwel altijd nog een eigen risico wanneer we een verzekering afsluiten. Dit houdt in dat de verzekeraar een deel van de schade niet vergoed, dit bedrag is dan dus voor rekening van de verzekerde.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.