Balans - Deel 6

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak
De eenmanszaak is de eenvoudigste rechtsvorm, voor deze rechtsvorm is geen wetsbepaling geregeld . Het zakelijk vermogen en het privévermogen van de ondernemer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als men een overeenkomst sluit met een eenmanszaak dan sluit u een overeenkomst met de eigenaar.

Aan de oprichting van de eenmanszaak zijn geen bijzondere eisen gesteld. Wel moet de eigenaar van de eenmanszaak zich inschrijven in het handelsregister. De handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.
De handelsregister kan door ieder gezien worden, dit kan bij de Kamer van Koophandel of via de website www.kvk.nl

De eenmanszaak heeft één eigenaar, maar kan wel veel werknemers hebben. Het voortbestaan van de onderneming is echter volledig afhankelijk van de eigenaar.

De eigenaar is degene die de leiding heeft en de beslissingen neemt. De eigenaar heeft zelf volledige zeggenschap over zijn onderneming.

Kapitaal inbreng of het eigen vermogen van de eenmanszaak wordt ingebracht door de eigenaar. Het eigen vermogen zal daardoor meestal een bescheiden bedrag zijn. Dit heeft gevolgen voor het aantrekken van vreemd vermogen (leningen). De verstrekkers van leningen vragen zekerheden (ook wel onderpanden genoemd) om hun uitgeleende geld weer terug te krijgen. Deze zekerheid moet echter van slechts één persoon komen. Hierdoor zijn de financieringsmogelijkheden voor de eenmanszaak beperkt waardoor uitbreiding moeilijk is.

Belasting verplichtingen. De eigenaar van een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting over zijn winst uit onderneming.

De eigenaar van een eenmanszaak is volledig aansprakelijk voor de schulden van een onderneming. Omdat een eenmanszaak geen rechtspersoon is, is de eigenaar ook aansprakelijk met zijn privévermogen.
Als de ondernemer failliet gaat zal de eigenaar zowel privé als zakelijk al zijn bezittingen kwijt raken.

Vennootschap onder firma
Een vennootschap onder firma is een bedrijf bestaande uit meerdere personen die onder een gemeenschappelijke naam wordt gedreven. De vennootschap onder firma is in de wet geregeld. De eigenaren van een vennootschap onder firma worden vennoten of firmanten genoemd.

De wet heeft geen bijzondere regels opgesteld voor de oprichting van een vennootschap onder firma. De onderlinge afspraken van vennoten worden op papier vastgelegd. Dit kan door het opstellen van een onderhandse akte. Deze akte kan door vennoten zelf opgesteld worden, maar ook door de notaris. Een akte die door een notaris wordt gemaakt noemt men een notariële akte . Een vennootschap onder firma moet ook ingeschreven worden in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Het voortbestaan van de vennootschap onder firma is beter gegarandeerd dan bij de eenmanszaak omdat er meer eigenaren zijn. Maar als één van de vennoten wegvalt kan dit in de praktijk tot grote problemen leiden. De werkzaamheden die de vennoot verrichte, moeten overgenomen worden door de achtergebleven vennoten onderling, tegelijk verdwijnt ook het vermogen dat de vennoot in de firma had zitten.

Bij een vennootschap onder firma is taakverdeling tussen de vennoten mogelijk. Bij een vennootschap onder firma kan elke vennoot leidinggeven aan een deel van de werkzaamheden, zoals inkoop, verkoop of administratie. Dit betekent wel dat de vennoten veel moeten overleggen en dat er kans op onenigheid bestaat.

Alle vennoten kunnen eigen vermogen inbrengen in de vennootschap onder firma. Hierdoor zal het eigen vermogen van een vennootschap onder firma groter zijn dan het eigen vermogen van een eenmanszaak. Dit geeft ook meer mogelijkheden voor het aantrekken van vreemd vermogen. Er zijn meer eigenaren bij een vennootschap onder firma dus kunnen er ook meer zekerheden geboden worden.

De winst van de vennootschap onder firma wordt over de eigenaren verdeeld.
De vennoten genieten winst uit onderneming en vallen net als de een eenmanszaak onder de inkomstenbelasting.

De vennoten zijn bij een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk.
De schuldeiser kan elke vennoot voor de volledige schuld aanspreken. De schuldeiser hoeft dus niet bij elk van de vennoten een evenredig deel te vorderen.
Een vennootschap onder firma is geen rechtspersoon en dat betekent dat de vennoten ook met hun privévermogens aansprakelijk zijn.

Publicatieplicht
Publicatie plicht is alleen geldig voor rechtsvormen met een rechtspersoonlijkheid dat wil zeggen dat een onderneming zonder rechtsvormen geen balans, resultatenrekening openbaar hoeven te publiceren.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.