Grootboekrekeningen - Deel 6

Oefenopgave 3
Superkeukens is een van de bedrijven waarvoor u in de module computerboekhouden de boekhouding gaat voeren. Natuurlijk zijn nog niet alle grootboekrekeningen behandeld. Het rekeningschema van Superkeukens ziet er als volgt uit:

Overzicht Grootboekrekeningen

Rubriek 0                                                                 Rubriek 1
010 Bedrijfspand                                                   100 Kas
011 Afschrijving bedrijfspand                              110 ABN Amro bank
020 Inventaris                                                         120 Postbank
021 Afschrijving inventaris                                    130 Debiteuren
030 Bedrijfsauto´s                                                 140 Crediteuren
031 Afschrijving bedrijfsauto´s                            150 Vooruitbetaalde bedragen
040 Showroomkeukens                                       151 Nog te ontvangen bedragen
041 Afschrijving showroomkeukens                  155 Vooruitontvangen bedragen
050 Eigen vermogen                                             156 Nog te betalen bedragen
051 Privé J. Breekhakke                                       157 Ontvangen aanbetalingen
070 5% Hypothecaire lening o/g                         159 Te betalen nettoloon
071 6% Onderhandse lening o/g                        160 Af te dragen loonheffingen
                                                                                   170 Te verrekenen OB 
                                                                                   176 Verschuldigde OB 19% 
                                                                                   179 Af te dragen OB

Rubriek 2                                                 Rubriek 7
200 Kruisposten                                    700 Voorraad keukens 
                                                                  710 Voorraad inbouwapparatuur 
                                                                  720 Voorraad keukenaccessoires
                                                                  730 Inkopen

Rubriek 4

401 Salariskosten
402 Sociale lasten
403 Reiskosten                                     Rubriek 9
404 Overwerkvergoeding                     960 Diverse baten
405 Representatiekosten                    961 Diverse lasten
409 Overige personeelskosten
420 Afschrijvingskosten algemeen
425 Afschrijvingskosten Showroomkeukens
430 Interestkosten
440 Porti/ en administratiekosten
450 Huisvestingskosten
460 Transportkosten
470 Opbouwkosten showroom keukens
471 Verkoopkosten
480 Verzekeringskosten
490 Overige kosten
498 Betalingsverschillen

Rubriek 8
800 Kostprijs verkopen keukens
801 Inkoopprijs verkopen inbouwapparatuur
802 Inkoopprijs verkopen keukenaccessoires
803 Kosten keukenplaatsingen
850 Opbrengst verkopen keukens
851 Opbrengst verkopen inbouwapparatuur
852 Opbrengst verkopen keukenaccessoires
853 Opbrengst keukenplaatsingen
860 Verleende kortingen

Gevraagd:
a. Noem twee grootboekrekeningen die tot de vaste activa behoren.
b. Noem twee grootboekrekeningen die tot de vlottende activa behoren.
c. Noem twee grootboekrekeningen die tot de liquide middelen behoren.
d. Noem twee schulden op lange termijn.
e. Noem twee schulden op korte termijn.
f. In welke rubrieken staan de balansrekeningen?
g. In welke rubrieken staan de resultaatrekeningen (=hulprekeningen van het eigen vermogen)

Mutaties
Feb 4 Op rekening gekochte goederen € 18.000,-
Feb 7 Op rekening verkochte goederen € 15.000,-
De inkoopwaarde van de verkochte goederen bedraagt: € 10.000,-
Feb 10 Per kas verkochte goederen € 8.000,-
De inkoopwaarde van de verkochte goederen bedraagt: € 5.000,-
Feb 13 Betaald per kas reparatie auto € 450,-
Feb 16 Per bank betaald huur bedrijfspand € 1.200,-
Feb 18 Ontvangen per bank van diverse afnemers € 3.100,-
Feb 22 Per kas verkocht een partij afgeprijsde goederen € 700,-
De inkoopwaarde van deze goederen bedraagt € 1.200,-
Feb 29 Uit de kas genomen voor de huishouding € 2.000,-

Gevraagd:
Stel de grootboekrekeningen samen.
Gebruik hierbij, naast de gegeven rekeningen op de balans, ook de volgende rekeningen:
840 Opbrengst verkopen
800 Inkoopwaarde verkopen
465 Huurkosten
440 Autokosten
041 Privé

Oefenopgave 5
Een groothandel heeft per 1 februari 20.. de volgende balans opgesteld:

Mutaties:
Feb 4  Op rekening gekocht dranken € 20.000,-
Feb 7  Op rekening verkocht:
Dranken € 8.200,-
Voedingswaren € 4.000,-
Tabaksartikelen € 1.200,-
De inkoopwaarde van de verkochte goederen bedraagt:
Dranken € 7.500,-
Voedingswaren € 3.500,-
Tabaksartikelen € 1.140,-
Feb 11  Betaald per kas voor aankoop benzine € 240,-
Feb 16  Betaald per kas de declaratie van de verkoopagent € 175,-
Feb 20  Afrekening van de postbank:
Bij: ontvangsten van debiteuren € 6.300,-
Af: betalingen aan crediteuren € 3.500,-
Betaling telefoonnota € 530,-
Betaling energierekening € 1.800,-
Feb 23  Afrekening van de bank
Af: in rekening gebrachte interest € 400,-
Feb 30  Voor privégebruik meegenomen uit voorraad tabaksartikelen € 100,-
Met een inkoopwaarde van

Gevraagd:
Stel de grootboekrekeningen samen over februari 20..
Behalve de grootboekrekeningen die op de balans staan, gebruikt de groothandel ook de volgende grootboekrekeningen:
• 840 Opbrengst verkopen dranken
• 841 Opbrengst verkopen voedingswaren
• 842 Opbrengst verkopen tabaksartikelen
• 800 Inkoopwaarde verkopen dranken
• 801 Inkoopwaarde verkopen voedingswaren
• 802 Inkoopwaarde verkopen tabaksartikelen
• 430 Autokosten
• 440 Verkoopkosten
• 470 Algemene kosten
• 450 Energiekosten
• 460 Interestkosten
• 041 Privé

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.