Fiscale eindejaarstips voor ondernemers

Vijftien tips om ook dit jaar niet te veel belasting te betalen. Of zelfs geld te verdienen aan de Belastingdienst.

1. Eenmanszaak of BV?
Gaat u goed na welke vorm voor u in 2007 het meest voordelig is: de eenmanszaak of de BV? Door een verdere daling van het tarief in de vennootschapsbelasting van 29,6 procent naar 25,5 procent wordt de BV volgend jaar aantrekkelijker gemaakt. Het tarief over de eerste 250.000 euro wordt bovendien verlaagd van 25,5 procent naar 20 procent en voor winsten tussen 25.000 en 60.000 euro gaat het tarief 23,5 procent bedragen.
Maar ook de eenmanszaak is het overwegen waard. Dat komt door de mkb-winstvrijstelling van 10 procent. Dankzij deze vrijstelling gaat het toptarief in de inkomstenbelasting in box 1 voor winst uit onderneming van 52 procent omlaag naar 46,8 procent.

2. Anticipeer op lagere winstbelasting
Anticipeer nu al op de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting en kom dit jaar nog in actie! Vervroeg de kosten en lasten in uw onderneming en stel – indien mogelijk – de winst uit. Kosten kunnen dit jaar nog tegen een hoger tarief in aftrek worden gebracht, terwijl de winst volgend jaar tegen een lager tarief wordt belast. Voer dus nog dit jaar alle kosten op die volgens goed koopmansgebruik aan 2006 (en voorgaande jaren) kunnen worden toegerekend. Denk hierbij aan voorzieningen voor bedrijfsrisico's, afwaardering van het bedrijfspand of andere bedrijfsmiddelen tot op lagere bedrijfswaarde.

3. Houd rekening met beperking verliesverrekening
Onder de huidige regeling kan een BV een verlies verrekenen met de winsten van drie voorafgaande jaren (carry-back) en onbeperkt met winsten in de toekomst (carry-forward). Dat gaat veranderen. De carry- back wordt beperkt tot één jaar; de carry–forward tot negen jaar. Dit betekent dat een verlies uit 2006 de laatste kans is tot achterwaartse verrekening met de winst uit 2003. Gaat u na of het wellicht mogelijk is om dit jaar een verlies te creëren.
Let op: IB-ondernemers krijgen alléén te maken met een beperking van de carry-forward. De carry-back van drie jaar blijft voor deze groep dus in stand.

4. Houd uw urenadministratie goed bij
Vanaf volgend jaar wordt de urenadministratie voor IB-ondernemers nóg belangrijker. U kunt immers alleen gebruik maken van de mkb- winstvrijstelling als u voldoet aan het urencriterium. Een achteraf opgemaakte urenstaat en/of een te globale urenstaat kan ertoe leiden dat de inspecteur de zelfstandigenaftrek en enkele andere ondernemersfaciliteiten weigert. Maak dit jaar alvast een begin met het bijhouden van de uren; dit maakt uw bewijspositie straks een stuk sterker!

5. Verkoop deelneming nog in 2006
Bent u van plan uw deelneming binnenkort te verkopen? Doe dit dan nog zeker in 2006! Dit jaar kunt u namelijk nog de verkoopkosten van de deelneming aftrekken van de winst. Na 1 januari 2007 vervalt deze aftrekmogelijkheid.

6. Maak gebruik van de herinvesteringsreserve
Hebt u in 2006 een bedrijfsmiddel met winst verkocht? Gaat u dan na of u gebruik kunt maken van de herinvesteringsreserve, waardoor belastingheffing over de boekwinst achterwege blijft. Voorwaarde is wel dat u binnen drie jaar na het vormen van de reserve tot herinvestering overgaat. Hebt u een herinvesteringsreserve op uw balans, gaat u dan na of u dit jaar nog tot herinvestering moet overgaan. U wilt natuurlijk voorkomen dat de reserve vrijvalt!

7. Voorkom creditstand van 17.500 euro of meer
Heeft u een rekening courant bij uw BV? Dan moet u bij een credit stand de rekening courant onder de TBS-regeling rangschikken. Dat betekent dat u voor die perioden een TBS-jaarrekening moet opmaken met een openingsbalans. Zodra de creditstand voorbij is moet weer een slotbalans worden opgesteld. Goedgekeurd is dat de DGA de rente niet hoeft aan te geven als zijn rekening courant gedurende het gehele kalenderjaar kleiner is dan 17.500 euro. Voorkom dus een creditstand van 17.500 euro of meer. Dat bespaart u een hoop administratieve rompslomp!

8. Draag afgewaardeerde vordering dit jaar nog over
Heeft u een vordering op uw BV afgewaardeerd en verwacht u dat uw BV in de nabije toekomst weer beter gaat draaien? Dan moet u dit jaar nog in actie komen! Doet u niets dan moet u, als gevolg van een wetswijziging, de waardestijging van de vordering in box 1 aangeven. Dit kunt u voorkomen door de afgewaardeerde vordering te verkopen aan een of meer naaste familieleden bij wie de vordering niet onder de TBS- regeling valt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw meerderjarig kind.

9. Herkwalificeer beleggingsvastgoed
Per 1 januari 2007 wordt voor alle ondernemers (ÍB-ondernemers, BV's en DGA's die een pand aan hun BV verhuren) de afschrijving op gebouwen beperkt. Afschrijving is straks nog slechts toegestaan indien en voorzover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenoemde 'bodemwaarde' (dit is de WOZ-waarde). Voor een gebouw in eigen gebruik kunt u straks tot 50 procent van de WOZ-waarde afschrijven; voor een beleggingspand kunt u slechts afschrijven tot 100 procent van de WOZ- waarde. Overleg met uw adviseur of en zo ja, welke maatregelen u – nog dit jaar – moet treffen om beleggingsvastgoed te kunnen herkwalificeren tot vastgoed in eigen gebruik.

10. Boekjaar nu wijzigen
Per 1 januari 2007 gelden - als gevolg van de nieuwe Wet op de vennootschapsbelasting – nieuwe afschrijvingsregels. Voor ondernemingen met een gebroken boekjaar (dat dus niet loopt van 1 januari tot 31 december) gelden de oude afschrijvingsregels nog tot het begin van het nieuwe boekjaar. Het is het overwegen waard nog in 2006 een wijziging van het boekjaar door te voeren. Als het nieuwe boekjaar bijvoorbeeld tot 1 november loopt, kunt u namelijk nog 10 maanden de oude afschrijvingsregels toepassen!

11. DGA, voorkom BTW-heffing
Als DGA bent u ondernemer voor de BTW. Dat betekent dat u BTW-facturen moet versturen voor de aan uw BV verrichte prestaties en een BTW- administratie moet voeren. U kunt dit voorkomen door een fiscale eenheid omzetbelasting aan te vragen bij de fiscus. Nadeel is dan wel dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de BTW-schulden van uw BV! Een alternatief is dat u de aandelen in uw BV certificeert. Ook dan bent u van de BTW-plicht af. Als u nog geen maatregelen hebt getroffen, dan is het een goed idee om dat nog vóór 1 januari 2007 te doen.

12. Aanschaf vakantiewoning? Breng BTW volledig in aftrek
Schaft u als ondernemer een pand (of een ander goed) aan dat u zowel zakelijk als privé gebruikt, of een vakantiewoning die u naast privé ook gaat verhuren? En rekent u dit pand of deze woning tot uw ondernemingsvermogen? Dan kunt u de volledige BTW op de aankoop van het goed in aftrek brengen. Maar let op, per 1 januari 2007 geldt dat u in de tien jaren daarna het privégebruik in uw BTW-aangifte moet opnemen.

13. Maak nu nog gebruik van de meewerkaftrek
Het kabinet heeft onlangs aangegeven de meewerkaftrek te willen schrappen, omdat deze niet genoeg bijdraagt aan het bevorderen van ondernemerschap. Wanneer dit gebeurt, is nog onbekend. Dit jaar kunt u dus in ieder geval nog aanspraak maken op deze aftrekpost. Profiteer hiervan!

14. Beperk de kostenaftrekbeperking
Verwacht u als IB-ondernemer over 2006 meer dan 16.000 euro aan gemengde kosten te hebben gemaakt, kiest u er dan voor om de kosten geheel in aftrek te brengen en een bedrag van 4.000 euro bij uw winst te tellen. Dat is gunstiger dan toepassing van de hoofdregel op grond waarvan deze kosten voor slechts 75 procent in aftrek kunnen worden gebracht.
Gemengde kosten zijn onder andere de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen en representatiekosten, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten, congressen, seminars, excursies, studiereizen etc. Voor BV's geldt een soortgelijke regeling. Het niet aftrekbare bedrag voor BV's bedraagt 0,4 procent van de loonsom in de BV, indien de uitkomst daarvan meer is dan 4.000 euro.

15. Beëindig de fiscale eenheid
De verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2007 maakt het aantrekkelijk om een fiscale eenheid te beëindigen om zo de eerste schijf met een tarief van 20 procent maximaal te benutten. Een fiscale eenheid van drie BV's die een winst maakt van circa 75.000 euro kan worden verknipt tot drie zelfstandige BV's met elk een winst van 25.000 euro. Dat betekent dat geen 25,5 procent belasting is verschuldigd, maar dankzij de gunstige eerste tariefschijf slechts 20 procent. Een voordeel van 4.125 euro in 2007 en alle volgende jaren! Vraag uw adviseur of het mogelijk is om de fiscale eenheid dit jaar nog zonder problemen te beëindigen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.