Nettowerkkapitaal

 

Nettowerkkapitaal (ook wel werkkapitaal) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Brutowerkkapitaal is de omvang van de vlottende activa.

Het nettowerkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

nettowerkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

of:

nettowerkkapitaal = ( eigen vermogen + lang vreemd vermogen ) – vaste activa

Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en lang vreemd vermogen is aangetrokken dan dat er in de vaste activa is geïnvesteerd. Dit geeft een solide beeld van de huidige situatie van de onderneming. Het verlenen van kredieten door de bank wordt vaak afhankelijk gesteld van de in de onderneming aanwezige nettowerkkapitaal.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.