Enkelvoudige jaarrekening in geval van combinatie 3

Een onderneming die zijn geconsolideerde jaarrekening opstelt op basis van EU-IFRS, mag desgewenst in zijn enkelvoudige jaarrekening de waarderingsgrondslagen toepassen die hij ook in de geconsolideerde jaarrekening toepast. Deze wettelijke optie duidt de RJ aan met combinatie 3. De toelichtings- en presentatiegrondslagen onder combinatie 3 zijn gebaseerd op de Nederlandse verslaggevingregels. Daarnaast blijven specifieke wettelijke bepalingen ( wettelijke reserves, jaarverslag, openbaarmaking etc.) van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.
Bij toepassing van combinatie 3 wordt dus een mix van EU-IFRS en Nederlandse verslaggevingregels toegepast. Dit leidt in de praktijk tot de vraag wanneer welke regels moeten worden toegepast. Een aantal voorbeelden zijn hieronder benoemd.

Onderscheid fusies en overnames
De RJ staat onder (strikte) voorwaarden toe om het samengaan van meerdere entiteiten te verwerken volgens de pooling of interest methode te verwerken. EU-IFRS stelt dat alle fusies en overnames volgens de purchase accounting methode moeten worden verwerkt. De verwerking van fusies en overnames is een verwerkingsgrondslag. Dit betekent dat een onderneming die combinatie 3 toepast, in zijn enkelvoudige jaarrekening alle fusies en overnames moet verwerken volgens de purchase accounting methode.

Goodwill
Toepassing van combinatie 3 betekent dat de waarderingsgrondslagen van EU-IFRS betreffende goodwill moeten worden toegepast in de enkelvoudige jaarrekening. Dit betekent dat goodwill moet worden geactiveerd en dat het niet mogelijk is deze geactiveerde goodwill systematisch af te schrijven. De goodwill dient daarentegen verplicht periodiek te worden getoetst op bijzondere waardevermindering.

Negatieve goodwill
In tegenstelling tot de Nederlandse verslaggevingregels schrijft EU-IFRS voor dat negatieve goodwill ineens ten gunste van het resultaat wordt gebracht, voor zover geen herziening van de toegekende reële waarden aan de overgenomen activa en passiva noodzakelijk is gebleken. Ook dit is een grondslag die een onderneming moet hanteren in zijn enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3.

Balans voor en na winstbestemming
De Nederlandse verslaggevingregels bieden een keuze om de balans op te stellen voor of na verwerking van het voorstel tot winstbestemming. EU-IFRS staat een balans na winstbestemming niet toe, omdat op balansdatum nog geen sprake is van een besluit tot winstbestemming. De keuze tussen een balans opgesteld voor en na winstbestemming is aan te merken als een verwerkingsgrondslag. Dit betekent dat een onderneming die combinatie 3 toepast een enkelvoudige balans zal moeten opstellen voor winstbestemming.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.