Aangifteplicht liquide middelen bij grensoverschrijding EU

Op 26 januari 2007 heeft de ministerraad op voorstel van minster Zalm van Financiën ingestemd met het wetsvoorstel uitvoeringswet EG-verordening liquide middelencontrole naar de Raad van State. Met ingang van 15 juni 2007 moeten alle natuurlijke personen die het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie binnenkomen of verlaten en daarbij € 10 000 of meer aan liquide middelen (contant geld en verhandelbare instrumenten aan toonder) meevoeren, hiervan aangifte doen bij de bevoegde (douane)autoriteiten van de lidstaat waar zij de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. De verplichting is neergelegd in een Europese verordening (1889/2005) . Naarmate het financiële stelsel beter wordt beschermd tegen gebruik voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering, neemt het risico toe dat bepaalde groepringen en individuen de in het systeem ingebouwde controlemechanismen trachten te omzeilen door de fysieke grens overschrijdende smokkel van contanten en cheques. Met de in te voeren aangifteplicht zal dit risico beter beheersbaar worden.

De aangifte dient een aantal gegevens te bevatten:
• het geldbedrag
• de eigenaar van het geld
• de beoogde ontvanger van het geld
• de herkomst en het beoogde gebruik van het geld
• de transportroute
• het vervoermiddel
• persoonsgegevens van de aangever

De Douane en de Financial Intelligence Unit Netherland (FIU-NL), het vroegere Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, zullen in Nederland worden belast met de toepassing van de Verordening.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.