Aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten

Bij de bepaling van de winst uit onderneming gelden voor bepaalde kosten aftrekbeperkingen:

Niet aftrekbaar zijn uitgaven in verband met:

* vaartuigen voor representatieve doeleinden;
* geldboeten;
* misdrijven , illegaal wapenbezit en bepaalde dieren.


Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van:

* de zelfstandigenaftrek;
* de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
* de meewerkaftrek;
* de stakingsaftrek.

Persoonsgebonden aftrek


De op het inkomen in mindering te brengen persoonsgebonden aftrek is onderverdeeld in
Acht categorieën .Voor sommige categorieën geldt een drempel waarboven de uitgaven dienen te komen om ze in aftrek te kunnen brengen.

De persoonsgebonden aftrek is het totaal van;

1 uitgaven voor onderhoudsverplichtingen;
2 verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers (durfkapitaal);
3 uitgaven voor levensonderhoud van kinderen ;
4 buitengewone uitgaven;
5 weekenduitgaven gehandicapte kinderen;
6 scholingsuitgaven;
7 uitgaven voor monumentenpanden en
8 aftrekbare giften.


Onderhoudsverplichtingen


Aftrekbare onderhoudsverplichtingen zijn kosten welke samen hangen met het levensonderhoud van ex- echtgenoot of verplichtingen welke anderszins voortvloeien uit het familierecht.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan betaalde (afkoopsommen voor) alimentatie voor de ex- echtgenot en betalingen ter verrekening van pensioenrechten en lijfrenten van de voormalige echtgenoot.
Betaalde alimentatie voor kinderen valt niet onder deze aftrekpost maar behoort tot de uitgaven voor levensonderhoud van kinderen.


Loonbelasting.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Aan de werknemer die regelmatig heen en weer reist van woning naar werk kan tot bepaalde vastgelegde bedragen onbelast een vergoeding worden verstrekt .
De hoogte van deze belastingvrije vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop wordt gereisd.

Voor een onbelaste vergoeding dient aan de volgende twee criteria te zijn voldaan:

* de werkgever reist op een dag heen en weer tussen zijn woning (of verblijfplaats)
en een vaste arbeidsplaats
* het heen en weer reizen vindt regelmatig plaats.

Aftrekbaarheid betaalde rente

Vanaf 2001 is betaalde rente op een lening alleen aftrekbaar , indien de lening tot box 1 of box 2 behoort.

Tot box 1 behorende leningen zijn onder andere :

• de (hypothecaire) leningen voor de eigen woning ;
• de tot ondernemingsvermogen behorende lening ;
• de leningen die zijn aangegaan ter financiering van de onder de ter beschikking stellingregeling vallende vermogens- bestanddelen
Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.