Werkoverleg

Werkoverleg is een regelmatige, gestructureerde wederzijdse communicatie tussen de leiding en de werknemers over het werk en de werksituatie.

Het houden van een werkoverleg is belangrijk om informatie te kunnen uitwisselen en besluiten te kunnen nemen. Werkoverleg is noodzakelijk voor een efficiënte manier van informatie-uitwisseling. Ga met vaste regelmaat (bijvoorbeeld één keer in de maand) met alle medewerkers om tafel.
Dit heeft een aantal voordelen:

 • Al uw medewerkers zijn goed geïnformeerd.
 • Er is tijd om uitgebreider stil te staan bij bepaalde onderwerpen die iedereen aangaan.
 • Er kan rustig worden overlegd zonder dat u daarbij wordt gestoord door bijvoorbeeld klanten of een leverancier die goederen komt afleveren.
 • Medewerkers kunnen invloed uitoefenen op de werksituatie.
 • Het inschakelen van mensen op de werkvloer, kan besluitvorming versnellen.
 • Medewerkers krijgen de kans om kritiek op het juiste moment bij de juiste persoon terecht te laten komen. Er kan dan echt iets met de kritiek worden gedaan.
 • Het motiveert medewerkers en leiding om met elkaar mee te denken en naar elkaar te luisteren.
 • Optimaal gebruikmaken van de aanwezige deskundigheid.


Een goed werkoverleg loopt volgens een aantal spelregels:

 • Beperk u in de tijd: voor mensen die niet gewend zijn te vergaderen mag een werkoverleg niet langer dan 1½ uur duren. Heeft u meer tijd nodig, plan dan een nieuw overleg op een ander tijdstip.
 • Houd u aan de agendapunten. Op het moment dat er een ander punt wordt ingebracht, grijp dan onmiddellijk in en neem dit punt mee naar het volgende overleg.
 • De voorzitter treedt op als gespreksleider.
 • Probeer iedereen aan het woord te laten komen en geef daarbij ook de minder uitgesproken personen het woord.
 • Kom terug op afspraken die in het laatste werkoverleg zijn gemaakt en bekijk of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden
 • Zet afspraken die tijdens het overleg zijn gemaakt, gelijk op papier.
 • Houd aan het einde van het overleg een rondvraag. Bij deze ronde kan iedereen op- of aanmerkingen maken, (korte) vragen stellen of onderwerpen opgeven voor het volgende werkoverleg. Bij de rondvraag kan iedereen afzonderlijk aangeven of hij/zij nog punten heeft.
 • Ga eerst eens “droog” oefenen om de mensen te leren hoe zij zich in een werkoverleg het best kunnen gedragen.
Vertel de deelnemers aan het begin van het overleg dat het de bedoeling is dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat ze niet bang hoeven zijn hun mening te uiten omdat dit verder geen gevolgen heeft.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.