Tussenrekeningen.

Tussenrekeningen.

In iedere boekhouding staan op de balans tussenrekeningen die uiteindelijk weer op 0 moeten komen te staan.

Veelal betreft het posten die reeds betaald zijn, posten die nog betaald moeten worden, die nog uit te zoeken zijn, enz..

Voorbeelden hiervan zijn:

Nog te betalen pensioenpremies
Nog te verrekenen BTW
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen rentekosten
Nog te betalen energie
Reeds betaalde kosten
Tussenrekening abonnementen
Tussenrekening verzekeringen
Overige vorderingen
Kruisposten
Algemene tussenrekening
Af te dragen loonheffing
Rekening Courant ………………..
Nog te betalen provisies
Nog te betalen vakantiegelden
Nog te betalen winstuitkering
TR Lonen

Alle posten met een saldi moeten te verklaren zijn of (aan het eind van het boekjaar) op 0 uitkomen. Hierbij zal worden ingegaan hoe met bepaalde tussenrekeningen het beste omgegaan kan worden.

Nog te betalen pensioenpremies:
Deze rekening wordt gevoed door de journaalposten uit de salarisadministratie (credit / schuld). Bij het boeken van de nota van het pensioenfonds moet er dus tegengeboekt worden (debet). Indien dit juist gedaan wordt loopt het saldo op de rekening op 0 weg. Dit dient (in ieder geval aan het eind van het jaar) gecontroleerd te worden.

Nog te verrekenen BTW:
Iedere maand moet de BTW aangegeven worden. Het totaal van de van de af te dragen BTW minus de te verrekenen is het te betalen bedrag.
Tevens dienen per maand de BTW bedragen geboekt te worden:
Bijvoorbeeld: 1330 Afdracht BTW debet
1331 Te verrekenen BTW credit
Bij betaling is de boeking: 1331 Te verrekenen BTW debet
1100 Bank credit

Nog te betalen accountantskosten:
Over het algemeen komt de nota van de accountant pas aan het eind van het (boek)jaar.
Echter: vooraf is bekend (want afgesproken) welke nota’s te verwachten zijn. Om nu te voorkomen dat het resultaat aan het eind van het jaar “ een deuk ” krijgt, dient iedere maand 1/12 deel geboekt te worden.
De journaalpost ziet er dan als volgt uit: 4000 accountantskosten debet
1500 nog te betalen acc.kosten credit

Nog te betalen rentekosten:
In principe geldt hier een soortgelijk verhaal als bij de accountantskosten, echter hier is de afrekening meestal per kwartaal. Zie daarvoor de bankafschriften.
Noot: indien men een geldlening of hypotheek heeft lopen kan er ook sprake van een aflossing zijn. Controleer in dat geval of het saldo na het boeken aansluit met de opgave van de bank.

Nog te betalen energiekosten:
Een energiebedrijf kan nooit binnen de boekmaand al de nota over diezelfde maand sturen. Dat loopt in ieder geval een maand achteraf. In dit geval is het wijs om in januari een bedrag voor een maand energie (Gas-water-electra) in te schatten om toch kosten mee te kunnen nemen. In december dient deze schatting te vervangen te worden door het exacte bedrag aan de hand van de nota die dan pas weer in januari komt !!

Reeds betaalde kosten, tussenrekening abonnementen, tussenrekening verzekeringen:
Indien met kwartaal-, halfjaar- of jaarnota’s krijgt moeten de kosten uitgesmeerd worden over die aangegeven periode. Hierop wordt nader ingegaan bij EGALISATIE.

Overige vorderingen, kruisposten, algemene tussenrekening:
Deze rekeningen zijn een vergaarbak van diverse rekeningen / boekingen. Het is van belang het saldo per maand te controleren.

Stel uit de grootboekkaart komen vele mutaties. Dat kan er in de eerste instantie erg onoverzichtelijk uitzien.

Ondergenoemd voorbeeld is een erg vereenvoudigde versie van een uitdraai / export van een grootboekkaart. Men de getoonde stappen is het weghalen van posten die tegen elkaar weglopen
erg praktisch.

Tussenrekeningen

De posten A, E & D zijn toe te voegen aan / te corrigeren met de posten die vorige boekmaand nog open stonden. Daarmee moet de aansluiting van het cumulatieve saldo kloppen.

Noot: het is aan te bevelen om dergelijke grootboekrekeningen in een excelbestand vast te leggen. Dat voorkomt bij een eventuele controle een hoop werk / zorgen !! Men hoeft alleen de nieuwe boekingen toe te voegen.

Af te dragen loonheffing:
Uit de loonjournaalpost volgen de bedragen die te betalen zijn aan de belastingdienst. Deze komen in de 1-rubriek credit (schuld) te staan.
Bij de betaling aan de belastingdienst krijgt met (bijvoorbeeld) de volgende boeking:
1220 af te dragen loonheffing debet
1221 vermindering loonheffing credit (bijv. i.v.m. leerlingwezen)
1230 te betalen SV premies debet
1100 bank credit

Rekening courant:
Bij intercompany-bedrijven kan er gebruik gemaakt worden van een rekening-courant verhouding. Afstemming hiervan is erg belangrijk. De schuld bij het ene bedrijf moet net zo groot zijn als het tegoed bij het andere.

Nog te betalen provisies:
Indien het bedrijf provisie moet betalen over gefaktureerde bedragen is het belangrijk om de provisie in de zelfde maand te boeken als dat de omzet geboekt is. Dan blijven de resultaten zo zuiver mogelijk.
Voorbeeld: A moet 10% provisie betalen over nota van klant B aan tussenpersoon C.
B krijgt nota van 8500.
A moet tevens boeken 4000 provisiekosten 850 debet
1500 nog te betalen provisies 850 credit
C mag na betaling B een nota indienen van 850. A boekt deze nota weer op grootboek 1500 !

Nog te betalen vakantiegelden / winstuitkering:
Deze dienen iedere maand op basis van de werkelijk verloonde bedragen geboekt te worden. De tegenboeking geschiedt in de maand dat de werkelijke betaling / boeking plaatsvindt. Dus bijv. in juni & resp. december. Op deze materie wordt nader ingegaan bij de bespreking van de EGALISATIE.


Tussenrekening lonen:
Hierop worden de netto uit te betalen lonen geboekt. Dit geschiedt vanuit de loonjournaalposten. Deze moeten weglopen tegen de salarisbetaalbestanden. Regelmatig controleren of er geen betalingen zijn blijven hangen, bijvoorbeeld omdat iemand handmatig betaald moest worden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.