Bruto en netto werkkapitaal

Werkkapitaal (ook wel netto werkkapitaal genoemd) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).

Bruto werkkapitaal is de omvang van de vlottende activa.

Netto werkkapitaal = vlottende activa – kort VV (vreemd vermogen)
l = (EV + Lening VV) – vaste activa                 EV (eigen vermogen)

Het verlenen van kredieten door de bank wordt vaak afhankelijk gesteld van het in de onderneming aanwezige netto werkkapitaal.

Onder rentabiliteit E.V wordt verstaan de mate van winstgevendheid, dus de verhouding tussen de vermogensopbrengst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het vermogen waarmee die opbrengst is verkregen.


De verhouding bij de Liquiditeitratio's (zowel current ratio als quick ratio) moet >1 zijn.
De norm-verhouding bij Solvabiliteit moet tussen de 0.25 en 0.50 zijn.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.