Cashflow

Het betreft de mutatie in de beschikbare geldmiddelen, zoals deze worden gegenereerd vanuit een investeringsproject of een onderneming. Het betreft zowel chartaal als giraal geld. De Nederlandse benaming van cashflow is kasstroom. Het beheersen van de kasstroom van een onderneming is essentieel voor de bedrijfsvoering. Daarom is het verplicht om in het jaarverslag (RJ 360.101) een kasstroomoverzicht op te nemen. In dit overzicht dienen de volgende stromen apart te worden gespecificeerd:

Cashflow uit operationele activiteiten
De cashflow uit operationele activiteiten betreft de netto winst, na belastingen, vermeerderd met de afschrijvingen. Feitelijk is dit de graadmeter voor de effectiviteit van de normale bedrijfsactiviteiten. Alleen met een zeer goede onderbouwing kan worden geaccepteerd dat hier een negatief bedrag uit komt. Dit kan het geval zijn in de opstartfase van nieuwe bedrijfsactiviteiten of tijdelijk bij het wegvallen van een grote afnemer. In vrijwel alle andere gevallen is er sprake van een verliesgevende exploitatie, waar snel verandering in dient te worden gebracht.

Cashflow uit investeringsactiviteiten
De cashflow uit investeringsactiviteiten betreft het saldo van de investeringen en de desinvesteringen. Afhankelijk van de momentopname kan dit bedrag zowel positief als negatief zijn.
• Bij grote desinvesteringen, zoals de verkoop van onroerend goed, komen doorgaans veel liquide middelen vrij. Het is belangrijk om goed in de gaten te houden of hier een goede besteding voor wordt gevonden, zoals herinvesteren of aflossen van schulden. Het is niet de bedoeling dat de opbrengsten van desinvesteringen worden aangewend om operationele verliezen te verdoezelen.
• Bij grote investeringen dient vooraf te worden bepaald hoe de financiering wordt geregeld. Kan de investering worden bekostigd uit de operationele cashflow, of uit de cashflow van een desinvestering, of moet er een lening worden afgesloten. Het is verstandig om er voor te zorgen dat de aflossingstermijn van de lening minimaal net zo lang is als de looptijd of terugverdientijd van de investering.

Cashflow uit financieringsactiviteiten
De cashflow uit financieringsactiviteiten betreft het saldo van alle mutaties op andere balansposten. Denk hierbij aan uitstaande leningen, onderhandenwerk, verplichtingen, vorderingen, kort- en langlopende schulden, debiteuren en crediteuren. Grote mutaties in deze rubriek dienen te worden geanalyseerd en verklaard. Zo kan een toename van de langlopende schulden prima worden verklaard als de financiering van een grote investering. Een forste toename van de crediteuren kan worden veroorzaakt door een forse toename van de debiteuren, zeker als bij beide de ouderdom van de openstaande posten toeneemt. Het rekenkundige verband is daarmee wel aangegeven, maar de oorzaak van de toename van de debiteuren dient nog wel te worden blootgelegd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.