CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken voor de overheid, maar ook voor burgers en bedrijven. Zo berekent het CBS de gemiddelde gezinsconsumptie, het aantal computers per huishouden, het autogebruik in Nederland en vele andere (index)cijfers. Geschiedenis
Op 9 januari 1899 werd bij Koninklijk Besluit het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht. Het Bureau begon met 5 medewerkers die voorheen werkzaam waren geweest voor de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) onder toezicht van directeur C.A. Verrijn Stuart.

Tijdens de eerste wereldoorlog is men gestart met een productiestatistiek en de overdracht van de statistiek van in-, uit- en doorvoer door het ministerie van Financiën. Een afzonderlijke wet regelde in 1917 de gegevensverstrekking door bedrijven en de daarbij door het CBS in acht te nemen geheimhouding. Direct na de oorlog vond een economische opleving plaats die gepaard ging met de vraag naar meer statistische gegevens, vooral op sociaaleconomisch
gebied. Prijzen en lonen stonden hoofdzakelijk in de belangstelling.

Het CBS richtte in 1938 een afzonderlijke afdeling Conjunctuuronderzoek en wiskundige statistiek op. Om de totstandkoming van goede economische statistieken te verzekeren werden in 1936 berichtgevers wettelijk verplicht aan het CBS de gevraagde gegevens te verstrekken.

In de jaren negentig was er een toenemende vraag naar statistische informatie. Vooral de Europese gemeenschap vroeg steeds meer gegevens. Eind 1994 is de huidige organisatiestructuur tot stand gekomen, een divisiestructuur. Het CBS werd opgesplitst in 8 divisies, die ieder weer in ongeveer 5 of 6 sectoren waren opgedeeld.

Statistische informatie
De belangrijkste statistische informatie wordt door het CBS periodieke uitgaven verspreid. Het gaat om de volgende bulletins:
Statistisch Bulletin met indexcijfers over cao-lonen, koerswaarden van aandelen, spaargelden, indexcijfers over nieuwbouwwoningen en producentenprijsindexen;
Sociaal Economische Trends met analyses van actuele trends zoals ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, verzorgende beroepen en alleenstaande moeders;
Bevolkings Trends met demografische gegevens over o.a. geboorte, sterfte, emigratie, immigratie, huwelijken, bevolkingsgroei en analyses van actuele trends zoals het geboortecijfer onder allochtone tienermoeders, Vinex bewoners en lange termijn scenario’s.

Daarnaast publiceert het CBS ook veel informatie op haar website. Zo is er o.a. een module waarmee de indexatie van huurprijzen kan worden bepaald.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.