De kosten van noodzakelijke verzekeringen

Brand en inbraak. U hoopt dat het u nooit overkomt. Ook hoopt u dat u nooit ziek wordt. Maar als er iets misgaat, kunnen de kosten flink oplopen. Want zelfs de doktersrekening voor een sportblessure kan al aardig in de papieren lopen. Daarom moet u uzelf verzekeren. In elk geval zijn noodzakelijk:

  • een ziektekostenverzekering
  • een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)
  • een inboedelverzekering

Ziektekostenverzekering

Basisverzekering
Per 1 januari 2006 is iedere Nederlander vanaf 18 jaar verplicht verzekerd via de nieuwe zorgverzekering. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen is daarmee verdwenen. Iedereen betaalt voor de nieuwe zorgverzekering een nominale premie. Deze premie verschilt per verzekeraar en ligt tussen de € 80 en € 90 per persoon per maand voor een polis zonder eigen risico. Verschillende werkgevers en organisaties bieden collectieve verzekeringen aan. Deze mogen maximaal 10% goedkoper zijn dan de vergelijkbare individuele verzekering. Mensen die werken of een uitkering krijgen, betalen ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bedraagt 6,5% van het inkomen tot een maximum van € 30.015,-. Tot het inkomen wordt gerekend de som van loon uit dienstbetrekkingen, uitkeringen en lijfrente-uitkeringen. De inkomensafhankelijke premie wordt betaald door de werkgever of de uitkeringsinstantie. De werknemer of uitkeringsgerechtigde betaalt belasting over deze werkgeversbijdrage.

Een aantal groepen moet de inkomensafhankelijke bijdrage zelf betalen. In dat geval bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 4,4%. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt ofwel ingehouden via de loonheffing ofwel betaald via een belastingaanslag.

Het wettelijk verzekerde pakket (basispakket) is gelijk aan het vroegere ziekenfondspakket. Verzekeraars moeten iedereen voor dit pakket accepteren en mogen geen hogere premies vragen aan mensen die ouder of ziek zijn. Om de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, is er de zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. De zorgtoeslag kan aangevraagd worden bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Aanvullende verzekeringen
Het is mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. De inhoud en de premie van deze aanvullende verzekering verschillen sterk per verzekeraar. De premie voor de aanvullende verzekering varieert van € 5,- tot € 65,- per maand. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn bij veel verzekeraars gratis meeverzekerd, maar niet bij alle. Bij sommige aanvullende verzekeringen zijn ook de tandartskosten meeverzekerd. Is dat niet zo, dan is het mogelijk om hiervoor een aparte aanvullende verzekering af te sluiten. De inhoud en de premie van een tandartsverzekering variëren sterk per verzekeraar. De minimumpremie van een tandartsverzekering bedraagt ongeveer € 5,- tot € 10,- per maand.

No-claim
Bij de basisverzekering hoort een verplichte no-claim. Verzekerden kunnen na afloop van het verzekeringsjaar maximaal € 255 terugkrijgen van hun zorgverzekeraar als zij geen beroep (claim) hebben gedaan op vergoeding van hun zorgkosten in dat verzekeringsjaar bij hun zorgverzekeraar. Doen zij wel een beroep op vergoeding, maar minder dan € 255, dan krijgen zij het overgebleven no-claimbedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug.
Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen no-claimteruggave. Ook gaan de kosten die voor kinderen worden gemaakt, niet van de no-claim af.

Eigen risico
Daarnaast kunnen verzekerden kiezen voor een eigen risico. Een deel van de kosten van het basispakket nemen zij dan voor eigen rekening. In ruil hiervoor krijgen zij een korting op de premie. Per kalenderjaar kan gekozen worden voor een eigen risico van € 0 tot € 500. De korting op de premie bedraagt bij een eigen risico van € 800 tussen de € 12 en € 22 per maand.

Ziektekosten gaan in eerste instantie van de no-claim af en daarna van het eigen risico. Voor de uiteindelijke eigen bijdrage van de verzekerde maakt dit per saldo niet uit.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)
Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de leden van een huishouden als particulier (dus buiten beroep of betaalde nevenfunctie) voor schade toegebracht aan anderen. Onder schade wordt verstaan lichamelijk letsel en/of materiële schade. De hoogte van de premie hangt samen met het per gebeurtenis verzekerde maximumbedrag, het eigen risico en andere polisvoorwaarden. De premie wordt doorgaans één keer per jaar voldaan.

Globale Premie per maand AVP zonder eigen risico*

maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis

                                                        gemiddelde        laagste                 hoogste  
                                                        premie                  premie                 premie

alleenstaande                                € 2,70                   € 1,65                   € 3,65
paar zonder kinderen                   € 4,00                    € 3,00                   € 4,80
paar met kinderen                         € 4,30                   € 3,00                   € 5,65
* de premie is inclusief 7% assurantiebelasting, exclusief poliskosten

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering (brand- of brand/ inbraakverzekering) dekt schade aan inboedel of huisraad in de woning. De hoogte van de premie is afhankelijk van de verzekerde som (die gelijk moet zijn aan de nieuwwaarde van de verzekerde inboedel), de dekking van de polis, het eventuele eigen risico en de regio waarin de verzekerde woont.

Bij een eenvoudige verzekering is alleen schade door brand, brandblussing, stormschade en dergelijke gedekt. Bij uitgebreide verzekeringen wordt ook schade door diefstal, water, brekend glas, vandalisme en dergelijke vergoed. Veelal wordt de verzekerde som jaarlijks bijgesteld volgens het door het CBS berekende prijsindexcijfer voor inboedels.

Maandpremie extra uitgebreide inboedelverzekering met inboedelwaarde     € 20.000 en € 50.000, geen eigen risico

Inboedelwaarde € 20.000

                                                              gemiddelde         laagste          hoogste 
                                                              premie                  premie          premie

alleenstaande                                    € 7,50                    € 4,10            € 11,90

Inboedelwaarde € 40.000

meerpersoonshuishouden              € 11,65                 € 6,90            € 17,75
De premies zijn incl. 7 % assurantiebelasting en excl. poliskosten

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.