Boete - Rente debiteuren

Een betalingsachterstand komt een ondernemer duurder te staan. Dit is het gevolg van een hoge wettelijke rente van ruim 10 %, die is verschuldigd in geval van te late betaling. De nieuwe wettelijke rente vloeit voort uit een Europese richtlijn die tot doel heeft betalingsachterstanden na overeenkomsten terug te dringen.

Op welke overeenkomsten is het van toepassing?
De nieuwe wettelijke rente is van toepassing op overeenkomsten tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling, tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en overheidsinstanties. Ondernemingen zijn in dit verband natuurlijke personen die een bedrijf of beroep uitoefenen en rechtspersonen (ongeacht of die feitelijk een onderneming uitoefenen).

De nieuwe wettelijke rente is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Hier kan een beroep worden gedaan op de lagere wettelijke rente van op dit moment 7%.

Wanneer is de hoge wettelijke rente verschuldigd?
Bij een overeenkomst is de hoge wettelijke rente direct verschuldigd:

  • vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de prestatie in het geval dat de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de prestatie
  • vanaf 30 dagen na de dag waarop de afgesproken termijn van goedkeuring of aanvaarding is verstreken in het geval is afgesproken dat de ontvanger van een prestatie binnen een bepaalde termijn kan besluiten de prestatie goed te keuren of te aanvaarden

Deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden, een andere betalingstermijn zijn overeengekomen (langer of korter).

Geen aanmaning nodig
Van belang is dat bij overschrijding van de wettelijke of afgesproken termijn de rente automatisch, dus zonder aanmaning of ingebrekestelling, verschuldigd is. Als de schuldeiser zelf in gebreke is doordat hij niet deugdelijk heeft gepresteerd, is de schuldenaar geen wettelijke rente verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden
Partijen kunnen bij een overeenkomst ook een hoger of lager rentepercentage afspreken. Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken rentevergoeding verschuldigd is zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Herkomst van de wettelijke rente
Het rentepercentage is de basis herfinancieringsrente (main refinancing operations) van de Europese Centrale Bank plus 7%. Deze basis herfinancieringsrente varieert, maar op dit moment bedraagt deze ruim 3%.

Gekeken wordt naar de meest recente herfinancieringsrente die voor de eerste dag van het betreffende halfjaar is vastgesteld. De aldus berekende wettelijke rente geldt voor de duur van een half jaar. Daarna wordt de wettelijke rente vastgesteld op basis van de nieuwe basis herfinancieringsrente.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.