IFRS praktijk

Pensioen (voorzieningen)

(IAS19)

Praktijkvoorbeelden
Bij Saint-Gobain Glass Nederland waren er grofweg 2 pensioenregelingen: via het bedrijfstakpensioenfonds en via Delta Lloyd (de zogenaamde excedentregeling).

De premies aan het bedrijfstakpensioenfonds en delta Lloyd werden verantwoord in de Nederlandse resultatenrekening. Tekorten of overschotten a.g.v. verschillen tussen de pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen, werden op holdingniveau verantwoord (op het HK in Parijs).

Consequentie van de IFRS invoering is:
• Premies betaalt aan het bedrijfstakpensioenfonds worden (nog steeds) beschouwd als toegezegde bijdrageregeling.
• Dat bij de excedentregeling nu ook de verschillen tussen de pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen in de Nederlandse jaarrekening moet worden verwerkt. En niet meer op holding niveau.


Leasing

IAS 17

Praktijkvoorbeelden
Een beursgenoteerde onderneming heeft aantal eigendomspanden. De betalingen (per kwartaal) werden direct in de resultatenrekening verantwoord onder huisvestingskosten, als zijnde operational lease.
In 2004 werd overgegaan tot financiële lease (na toetsing van de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren).
A.d.h.v. de contracten (en renteopgave van de bank) kon de oorspronkelijke waarde worden herleid om de journaalposten te maken en de aflossing- en rente tabel (annuïteiten) samen te stellen.

Waardering business combination (IFRS 3)

Onder IFRS 3 dient waardering van een business combination plaats te vinden op basis van de fair-value methode.

Dit betekent dat alle activa, passiva, (niet) voorwaardelijke verplichtingen gewaardeerd moeten worden op basis van de reële waarde. Het verschil tussen de koopprijs en de gewaardeerde activa, passiva en verplichtingen wordt als goodwill aangemerkt bij de overnemende partij.

Voorbeeld:

Uitgangspunten
 Overnemende partij is bedrijf M.
 Overgenomen bedrijf is bedrijf D (voor 100%)
 Overnamedatum/Date of exchange: 1 maart 2006
 Waardering customerbase op basis van de methode van Duff & Phelps
 Koopprijs € 10 mio


Balans bedrijf D x € 000 per 1 maart 2006

Materiele Vaste Activa 1.000 | Eigen Vermogen 400
Financiele Vaste Activa 400 | Voorzieningen 350
Vlottende activa 600 | Langlopende schulden 500
| Kortlopende schulden 750
2.000 | 2.000


De balans zal op basis van IFRS worden opgesteld, dit betekent dat de fair-value gehanteerd moet worden. Op basis van het business plan is de customerbase gewaardeerd op 5 mio, rekening houdend met een vpb% van 25, bedraagt de passieve belastinglatentie € 1,25 mio. De balans komt er als volgt uit te zien:


Balans bedrijf D x € 000 (o.b.v. IFRS) per 1 maart 2006

Immateriële Vaste Activa 5.000 | Eigen Vermogen 3.950
Materiele Vaste Activa 1.200 | Passieve belastinglatentie1.250
Financiele Vaste Activa 400 | Voorzieningen 400
Vlottende activa 600 | Langlopende schulden 600
| Kortlopende schulden 1.000
7.200 | 7.200

In de administratie van de overnemende partij zal de overname van bedrijf D als volgt verwerkt worden:

Deelneming 3.950
Goodwill 6.050
Aan Cash 10.000

Conform IFRS dient jaarlijks op de goodwill een impairment toegepast te worden.
De deelneming dient gewaardeerd te worden op nettovermogenswaarde.

De methode Duff & Phelps is een waarderingsmethode waarbij de toekomstige p&l – gebaseerd op het huidige klantenbestand – wordt geprognosticeerd voor een aantal jaren en waarbij de volgende uitgangspunten – in z’n algemeenheid – worden gehanteerd:
- Weight of Average Capital Cost (WACC) van 10%
- Retention Rate van 15% (jaarlijkse afname omzet huidige klantenbestand).
Dit wordt wel door nieuwe omzet vervangen, alleen deze synergie mag niet meegenomen worden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.