Gemeenten en Provincies

Zoals bij de rijksoverheid de ministeries samenwerken aan vermindering van administratieve lasten van ondernemers, zo werken ook de lokale overheden aan de aanpak van lasten. Gemeenten en provincies vullen dat ieder op eigen wijze in.

Gemeenten
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een snoeiplan opgesteld dat de gemeenten kunnen gebruiken als handvat om het mes te zetten in de regeldruk en administratieve lasten die voortkomen uit gemeentelijke regels en verordeningen. Doordat de gemeenten bestuurlijk zelfstandig zijn verschilt de aanpak en de mate waarin zij de regeldruk en administratieve lasten verminderen.

Gemeenten zijn niet altijd zelf de veroorzaker van deze lasten. Gemeenten voeren twee soorten taken uit: de zogenaamde ‘autonome taken’ en ‘taken in medebewind’. In het eerste geval gaat het om verantwoordelijkheden van de gemeente zelf, zoals het ophalen van het afval, het toestaan van terrasjes bij café’s en het ordelijk laten verlopen van de weekmarkt. De taken in medebewind worden gevormd door de wetten en regels waarvan met de rijksoverheid is afgesproken dat de uitvoering ervan door de gemeenten wordt gedaan. Bijvoorbeeld de aanvraag van een milieuvergunning of het toezicht op het naleven van landelijke bouwregels. Hoewel het totale bedrag aan administratieve lasten veroorzaakt door gemeenten berekend is op ‘slechts’ 257 mln euro is de gemeente is voor veel ondernemers het meest zichtbare en beeldbepalende overheidsloket. Naast deze autonome lasten fungeren de gemeenten namelijk als doorgeefluik voor nog eens € 1,3 miljard aan administratieve lasten afkomstig van rijksregels.

Een aantal gemeenten heeft zich dat gerealiseerd en maakt ondertussen werk van de aanpak van administratieve lasten, regeldruk en de vereenvoudiging van aanvraagprocedures voor onder andere vergunningen. Per gemeente zijn er gemiddeld 300-400 vereenvoudigingsmogelijkheden te realiseren. De aanpak daarvan levert dubbele winst op: tevreden ondernemers en een gestroomlijnde organisatie. Overigens zetten niet alleen grote gemeenten zich hier voor in: een Rucphen, Halderberge, Zundert of Steenbergen werken niet met minder enthousiasme aan dit soort plannen als een Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Op het gemeenteloket van deze site zijn voor geïnteresseerde gemeenten een handleiding over de aanpak van administratieve lasten, een rekenprogramma voor de berekening en monitoring van de lasten en een overzicht van best-practices van andere gemeenten te downloaden.

Provincies
Ook de provincies maken werk van de aanpak van ‘hun’ administratieve lasten voor ondernemers. De administratieve lasten van provinciale regels die bedrijven ondervinden zijn verhoudingsgewijs gering: het gaat om minder dan een miljoen euro. Ondernemers hebben meer ‘last’ van provinciale subsidieregelingen: die kosten circa 25 miljoen euro. De afzonderlijke provincies maken nu plannen van aanpak om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verlagen. Het IPO heeft hierin een coördinerende taak.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.