Egalisatie

Egalisatie.

Doel: het voorkomen van onnodige schommelingen in het resultaat.

Er zijn posten / kosten die eenmaal per kwartaal, halfjaar of jaar voorkomen. Indien deze op het moment dat ze
geboekt worden in het geheel in het resultaat meegenomen worden, krijgt het resultaat een grote(re) deuk.
Om dit te voorkomen en de resultaten over het hele jaar heen niet als een "golfslagbad" te laten zien, moeten
de kosten uitgesmeerd worden over de gehele periode waarvoor zij gemaakt zijn. Dit is dus egaliseren.
Indien de resultaten dan nog grote(re) mutaties laten zien heeft dat te maken met de feitelijke gang van zaken.
Deze moeten verklaard kunnen worden ( veel of weinig omzet, veel overuren, enz..).

Voorbeelden van egalisatieposten zijn:

- verzekeringen Zie inkoopnota.
- abonnementen Zie inkoopnota.
- energienota's Inkoopnota's en meterstanden.
- rentekosten / -opbrengsten Saldi rekeningen.
- omzetbonussen (te betalen & te ontvangen). Inschatten aan de hand van de te verwachten omzetten.
- onderhoudscontracten Zie inkoopnota.
- vakantiegeld Afhankelijk van werkelijk betaalde salarissen.
- eindejaarsuitkeringen Afhankelijk van werkelijk betaalde salarissen.
- vakantiedagenverplichting Zie toelichting.
- 13e maand Afhankelijk van werkelijk betaalde salarissen.
- winstdelingsregeling Afhankelijk van werkelijk betaalde salarissen & resultaat.
- accountantskosten Afhankelijk van overeengekomen bedrag in het contract.
- huren Afhankelijk van huurovereenkomst.

Voor een deel is bij de TUSSENREKENINGEN al het een en ander de revue gepasseerd.
In het kader van de EGALISATIE zoomen we nog op bepaalde kostensoorten in.


Egalisatie verzekeringen.

Verzekeringen worden over het algemeen 1x per jaar gefaktureerd.

Om nu alles goed te kunnen egaliseren is de navolgende werkwijze aan te bevelen:

Stap 1): boek de nota's na controle en goedkeuring op een balansrekening in rubriek 1.

Stap 2): boek iedere maand een twaalfde deel van de jaarkosten op het desbetreffende grootboeknummer in rubriek 4.

Stap 3): controleer af en toe (in ieder geval in december) of de balansrekening in rubriek 1 op 0 wegloopt !!


Noot: het is erg handig om de te boeken bedragen per maand zichtbaar te maken. Indien er een aanvullende of correctienota komt zijn de maandbedragen over de resterende maanden eenvoudig aan te passen. Uiteraard is het tevens inzichtelijker voor premies die pas later in het jaar betaald moeten worden, bijvoorbeeld als er een nieuwe auto gekocht is.

Egalisatie salarisafhankelijke jaarkosten.

Doel: het voorkomen van grote resultaatverschillen door het per maand boeken van de jaarkosten.

Welke salarisafhankelijke kosten bestaan er zoal?

vakantiegeld wordt in mei / juni betaald eindejaarsuitkering wordt meestal in december betaald 13e maand wordt meestal in december betaald

Om de werkelijke kosten zo goed mogelijk te benaderen, is het wenselijk uit te gaan van de werkelijkheid.

In iedere maand moeten de kosten worden geboekt, behalve in de maand dat
de werkelijke betaling (kostenboeking) plaatsvindt.
In deze maand moeten de maandelijkse boekingen in het totaal worden tegengeboekt (storno).
Bij een redelijke inschatting zal het resultaat geen uitschieter laten zien.

Eventueel kunnen ook de volgende zaken van toepassing zijn:

Vakantiefonds:
Indien in een bedrijf in plaats van vakantiegeld een vakantiebonnen systeem van toepassing is, hoeft er geen reservering vakantiegeld te worden geboekt. Echter in het spaarsysteem zitten meestal ook vakantiedagen opgenomen. Dus op het moment van de uitkering moet het bedrijf minder werkdagen betalen.
Dat is dus een positieve bijdrage aan het resultaat. Ook dit moet geëgaliseerd worden om het resultaat niet te laten vertekenen. De boekingen zijn uiteraard tegenovergesteld aan die van de boeking voor het vakantiegeld.

Winstdelingsregeling:
Deze is resultaat- & loonsafhankelijk. De hoogte wordt vastgesteld na bepaling van het definitieve resultaat.
Meestal wordt in overleg met de accountantsdienst in december een balanspost opgenomen omdat de feitelijke uitbetaling pas in het opvolgende kalenderjaar geschiedt.
De methode van bepaling ligt meestal vast in de arbeidsvoorwaarden. Hierin dient bijvoorbeeld te staan hoeveel % uitkering er plaatsvindt indien het resultaat na belasting zoveel % is. Tevens moet aangegeven worden over welke looncomponenten de berekening plaatsvindt.

Journaal vakantiegeld eindejaars

Per maand moet er naar de werkelijk betaalde brutolonen worden gekeken.
Bij een loonmutatie dient de opstelling aangepast te worden.

In bovenstaand voorbeeld is er rekening gehouden met 20% sociale lasten.


Vakantiedagenverplichting.

Doel: het vastleggen van de schuldpositie van het bedrijf ten aanzien van de niet-gebruikte snipperdagen.

In het begin van het jaar krijgen de personeelsleden weer een nieuw tegoed aan snipperdagen.
Veelal staan deze op het loonstrookje vermeld.In feite wordt het tegoed voor het hele kalenderjaar vermeld.
De schuld aan de werknemers is slechts een evenredig deel van de snipperdagen.

Dus dient per maand een gedeelte van de niet gebruikte dagen geboekt te worden.
Het saldo kan uiteraard zowel positief als negatief zijn (indien er minder / meer gesnipperd is).

Met bovenstaande gang van zaken wordt voorkomen dat er weer een grote brok in het resultaat terecht komt.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.