Checklist pensioen

Pensioen is geen lichte kost. Maar omdat je met foute beslissingen jarenlang zit opgescheept, is het aan te raden je in je pensioen te verdiepen. Dankzij onderstaande checklist krijg je een globale indicatie over je pensioen.

1. Bij welke pensioenuitvoerder is je nieuwe werkgever aangesloten?
2. Is dit dezelfde pensioenuitvoerder als die van je oude werkgever?
Zo ja, dan kun je meteen stoppen met deze checklist. Kijk voor alle zekerheid nog even of de pensioenregeling hetzelfde is voor de nieuwe functie die je gaat bekleden. Vul de checklist opnieuw in als je weer aan het solliciteren gaat.
Zo nee, vul dan de rest van de checklist in.

3. Vergelijk de nieuwe en de oude pensioenregeling op de volgende punten:

  Oude werkgever Nieuwe Werkgever
A. regeling    
Eindloon ja/nee ja/nee
Middelloon ja/nee ja/nee
Beschikbare premieregeling ja/nee ja/nee
Wat is de pensioenleeftijd ... ...
Franchise
Opbouwpercentage % %
     
B. voorzieningen    
Is het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd ja/nee ja/nee
Is er een WIA-hiaatverzekering ja/nee ja/nee
Is er een prepensioenregeling ja/nee ja/nee
Hoe hoog is het invaliditeitspensioen % %
Is er een ANW-hiaatverzekering ja/nee ja/nee
     
Extra’s ... ...
     
C. Eigen bijdrage    
Premiepercentage werknemer % %
     
D. Indexatie    
Welvaartsvaste indexatie ja/nee ja/nee
Waardevaste indexatie ja/nee ja/nee
Is de indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ... ...
     
E. Financiële positie fonds    
Hoe hoog is de dekkingsgraad % %
     

Toelichting
A. Regeling
Eindloonregelingen en middelloonregelingen zijn het meest gangbaar. Eindloon en middelloon gaan uit van een zeker eindbedrag,  je weet wat je bij pensionering jaarlijks krijgt. Eindloon is het beste als je nog een aantal carrièrestappen denkt te zetten. Overigens gaan steeds meer pensioenfondsen over op middelloon.

Bij middelloon moet je vooral letten op de indexatie:
worden de opgebouwde rechten jaarlijks aangepast aan het gestegen loon- of prijspeil.

Ook franchise en opbouwpercentage zijn belangrijk. De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, een soort drempel dus. Deze drempel is ingesteld, omdat iedereen vanaf 65 jaar ook AOW krijgt. De franchise staat van origine in relatie tot de hoogte van de AOW. Er is een trend gaande tot verlaging van de franchise. Hoe lager de franchise, hoe meer pensioen je opbouwt. Hetzelfde geldt voor het opbouwpercentage: hoe hoger dit is, hoe meer pensioen je opbouwt.

Bij beschikbare premieregelingen weet je wat je betaalt, maar niet wat je straks aan pensioen ontvangt. Het opgebouwde kapitaal is afhankelijk van beleggingsresultaten.

B. Voorzieningen
De individualiseringstrend werkt ook door in pensioenen. Zo kennen sommige pensioenregelingen wel een voorziening voor nabestaandenpensioen, maar andere niet. Wie hoofdkostwinner of éénverdiener is, moet zich hiervan tenminste bewust zijn.

Andere extra’s zijn de WIA-hiaatverzekering die het gat dicht dat ontstaat bij arbeidsongeschiktheid, en de vroeg- of prepensioenregeling. Zoek uit welke extra’s er zijn of vraag ernaar tijdens de sollicitatieprocedure.

C. Kosten
Uiteraard is het van belang hoe hoog de pensioenpremie is, hoeveel de werkgever bijdraagt en hoeveel je zelf moet betalen. Dit kan per regeling flink verschillen, samenhangend met wat je ervoor krijgt. Een regeling met diverse extra’s is natuurlijk duurder dan een regeling zonder extra voorzieningen.

D. Indexatie
Het kan uitmaken welke vorm van indexatie een pensioenregeling biedt. Waardevaste indexatie is gekoppeld aan het prijspeil; welvaartsvaste indexatie is gebaseerd op de loonontwikkeling. Let er ook op of de indexatie afhankelijk is van de financiële situatie van het fonds en op welke wijze. Tenslotte zijn bepalingen over ‘inhaalindexering’ interessant. Stel dat een pensioenfonds in een economisch slechte periode niet kan indexeren.
Wordt dit dan alsnog gedaan als de reserves het wel toestaan?

E. Financiële positie
De hoogte van de pensioenpremie en van de indexatie zijn vaak gerelateerd aan de financiële situatie van het fonds. De dekkingsgraad geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een pensioenfonds.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.