Groen beleggen

Een groene financiering is gebaseerd op de fiscale Groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid investeringen, die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Door middel van een fiscaal voordeel wordt het spaarders en beleggers aantrekkelijk gemaakt om via een Groenfonds in groene projecten te investeren. Hierdoor kan een Groenfonds met een lagere rentevergoeding voor z'n spaarders en beleggers werken, waardoor het fonds voor groenprojecten een lager rentetarief kan hanteren. Uw voordeel: een rentetarief dat ca. 0,5 à 1% lager ligt dan bij een gewone lening.

Voor welke projecten geldt dit financiële voordeel?
Als woningcorporatie kunt u een groene financiering aanvragen voor:

  1. Nieuwbouwprojecten.
  2. Herbestemming van bestaande panden en woningen.
  3. Renovaties van bestaande woningen die gebouwd zijn vóór 1980.

Voorwaarde voor een groene financiering is dat de stichtingskosten van een woning niet hoger zijn dan € 272.268,-. Ook de hoogte van de lening is aan een maximum gebonden: € 34.034,- per woning. Elk jaar wordt voor maximaal 5000 nieuwbouwwoningen en 5000 renovatiewoningen een Groenverklaring uitgegeven. Naast de bouwprojecten kunt u ook een Groenverklaring aanvragen voor duurzame energievoorzieningen zoals zonne-energie, warmtepompen, windenergie, etcetera. Hiervoor wordt gekeken naar de werkelijke kosten van de investering.

Hoe komt uw project in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor een groene financiering, vraagt u voor het betreffende bouwproject een Groenverklaring aan.

U krijgt zo'n verklaring op basis van het aantal punten dat u met bepaalde maatregelen uit de 'Maatlat duurzame woningbouw' of de 'Maatlat duurzame renovatie' kunt 'scoren'. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van milieuvriendelijke, duurzame materialen en energie- en waterbesparende voorzieningen. Maar ook aan een gezond binnenklimaat en een goede geluidsisolatie. De Maatlatten (u vindt ze op het internet) bestaan uit een aantal verplichte en een aantal keuzemaatregelen. U stelt dus voor een groot deel zélf uw pakket samen, dat daardoor zo veel en breed mogelijk op uw doelstellingen kan worden afgestemd.

Hoe gaat de aanvraag van een groenverklaring in z'n werk?
U kiest een bank die beschikt over een Groenfonds. Hier dient u een projectplan inclusief een investeringsplan in. U doet dit ruim vóór de start van de eigenlijke bouwwerkzaamheden. De bank vraagt de groenverklaring namens u aan bij SenterNovem. SenterNovem beoordeelt het project in opdracht van het ministerie van VROM. De beoordeling van uw aanvraag duurt, afhankelijk van de geleverde achtergrondinformatie, twee tot acht weken.

Hoe vollediger uw aanvraag, hoe sneller de beoordeling zal verlopen. Als over uw aanvraag positief wordt beslist, geeft SenterNovem de groenverklaring aan uw bank af, met een afschrift aan u. De Groenverklaring blijft tien jaar geldig. Projecten worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Verandert de uitvoering van uw project, dan bent u verplicht dit te melden aan het Groenfonds, dat vervolgens SenterNovem op de hoogte stelt. Een handleiding voor uw aanvraag alsmede de Maatlat duurzame woningbouw en Maatlat duurzame renovatie vindt u bij het onderdeel groenbeleggen.

De criteria die aan een groenverklaring worden gesteld
De criteria die aan een groenverklaring worden gesteld, liggen over het algemeen hoger dan de algemene standaardeisen in de woningbouw. Dat kan hogere investeringskosten tot gevolg hebben. Door al bij de eerste planvorming rekening te houden met de duurzame voorzieningen, zullen de meerkosten tot een minimum kunnen worden beperkt. Bovendien leert de ervaring dat het effect van energiebesparende maatregelen op andere woonkwaliteiten, extra voordeel kan opleveren.

Denk aan de voordelen van HR++-glas om het comfort te verhogen en straatgeluiden buiten de woning te houden. Een ander voorbeeld is HF-verlichting met daglicht- en bewegingssensoren, die bijdragen aan meer gebruiksgemak en veiligheid. Zo zijn er rond het thema kwaliteitsverbetering talloze maatregelenpakketten samen te stellen, waarbij energiebesparing een ondersteunende rol speelt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.