Balans

Een balans is een overzicht van de bezittingen en het vermogen van een onderneming op een bepaald tijdstip. -Op de linker- of debetkant van een balans worden de activa of bezittingen geplaatst. De activazijde van een balans laat zien op welke wijze het vermogen is aangewend.
De activa bestaan uit vaste activa, vlottende activa en liquide middelen.
Vaste activa zijn zaken die meer dan een productieproces meegaan (bijv. gebouwen en machines).
Vlottende activa zijn zaken die maar een productieproces meegaan (bijv. voorraden en debiteuren).
Liquide middelen zijn geldmiddelen die direct beschikbaar zijn (bijv. kasgeld en direct opneembare tegoeden bij de bank).
-Op de rechter- of creditkant van een balans worden de passiva geplaatst.
De passivazijde van een balans geeft aan hoe het vermogen is verkregen.
De passiva bestaan uit eigen vermogen en vreemd vermogen (= schulden).
Voor wat betreft het vreemd vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen lang vreemd vermogen(leningen) en kort vreemd vermogen (crediteuren).

Debet (Activa)
-Vaste activa: gebouwen, machines, inventaris
-Vlottende activa: voorraden, debiteuren
-Liquide middelen: kas, bank, giro

Credit (Passiva)
-Eigen vermogen: aandelenvermogen, reserves
-Vreemd vermogen: leningen (lang vreemd vermogen), crediteuren (kort vreemd vermogen)

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.