Liquiditeitsbegroting

Toelichting liquiditeitsbegroting.

Doel: inzicht verschaffen in de behoefte naar liquide middelen en / of de te verwachten geldstroom.

Een ondernenming is gefinancierd met eigen en vreemd vermogen. Dat vreemde vermogen bestaat naast de crediteuren ook uit leningen.
Tevens bestaan er afspraken met de geldschieters wanneer bedragen terugbetaald (afgelost) moeten worden. Bovendien zal een bedrijf
regelmatig investeringen willen doen. Om te kunnen zien hoe alles naar verwachting zal ontwikkelen bestaat de liquiditeitsbegroting.

In de liquiditeitsbegroting worden de te verwachten uitgaande & binnenkomende geldstromen vastgelegd. De cijfers zijn gebaseerd op het
verleden en de begroting. Tevens dient rekening gehouden te worden met eenmalige zaken, zoals uitkering vakantiegeld, een investering,
een evenement, enz..

Gemakshalve is in het bijgaand voorbeeld niet veel rekening gehouden met seizoensschommelingen en de werkelijke productieve dagen
per maand. In de praktijk zal dit wel dienen te gebeuren. Tevens is er vanuit gegaan dat de debiteuren- & crediteurenbetalingen gelijk vallen
met de omzet en de inkopen. Ook dit is in de praktijk natuurlijk afwijkend. Bepalend zijn in deze de afgesproken betalingstermijnen en ook
het betalingsgedrag van de debiteuren. Er is dus altijd sprake van een faseverschil. Dit geldt ook aan de inkoop- / crediteurenzijde.

De aflossingen van leningen zijn meestal contractueel vastgelegd. Een bank zal op de afgesproken tijdstippen de aflossingstermijnen
inhouden op het rekening-courantsaldo. Voor de rentekosten geldt natuurlijk het zelfde.

Salaris / loonbetalingen: deze dienen netto op het liquiditeitsoverzicht opgenomen te worden. Denk aan de extra betalingen van
het vakantiegeld en andere jaarlijkse uitkeringen.

Afdracht fiscus: per maand dienen de loonheffingen en sociale lasten aan de fiscus afgedragen te worden. Denk ook aan de
afdrachten in verband met de hiervoor genoemde extra uitkeringen, echter wel een maand later.

Pensioenbetalingen: deze geschieden meestal per kwartaal.

Omzetbelasting: in het voorbeeld is uitgegaan van alleen 19% BTW. In de praktijk zijn er ook andere percentages van toepassing.
De afdracht loopt een maand achter op de omzet. Bijvoorbeeld: de aangifte en betaling over maart geschieden in april.

De overige kosten zijn gemakshalve evenredig over de maanden verdeeld.

In het voorbeeld zijn nog geen saldi opgenomen, maar alleen de mutaties. Een dergelijke staat dient naar behoefte ingericht te worden.
Een optie is te starten met een beginsaldo, daarna de mutaties & het eindsaldo. Indien er behoefte aan maandelijkse totalen bestaat,
dienen extra kolommen tussengevoegd te worden.

 

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.