De koers naar winst

Om je bedrijf fatsoenlijk te sturen, is inzicht in de boekhouding nodig. Waar moet je op letten? WR geeft een aantal indicatoren waarmee de koers naar een gezonde onderneming wordt gezet. Brutomarge

Berekening
Tel de inkoopwaarde van de omzet en de kosten van uitbesteed werk bij elkaar op en trek het totaal af van de omzet.

Wat haal je uit deze berekening?
Uit de brutomarge moeten nog alle indirecte kosten betaald worden, zoals loonkosten, overhead, rente en huur. Daalt de brutomarge, dan daalt per direct de winst met dezelfde cijfers. De brutomarge komt nog weleens onder druk te staan als verkopers te veel korting geven of de inkoper miskleunt. Ook dalende verkoopprijzen en een inkoop die daarop niet is aangepast, veroorzaken dalende brutomarges. Een stijging van de brutomarge op zich zegt weinig. Als de indirecte kosten even hard of harder stijgen, blijft het resultaat gelijk of daalt het. Blijft alles gelijk en stijgt slechts de brutomarge, dan stijgt de winst met hetzelfde bedrag.

Wat te doen als je brutomarge te laag is?
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen gemiddelde. Bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zijn voor heel veel branches factsheets te vinden waarin onder andere de gemiddelde brutomarge staat. Wat te doen als de brutomarge onderuit gaat? De oplossing van veel bedrijven op dit moment is kosten snijden of de omzet verhogen bij gelijkblijvende of zelfs dalende kosten. Een andere mogelijkheid is om alle producten en klanten op een rij te zetten en te bekijken waar je precies geld verdient. Verlieslatende producten of klanten kun je natuurlijk missen als kiespijn.

Arbeidsquote

Berekening
Percentage personeelskosten ten opzichte van de brutomarge.

Wat haal je uit deze berekening?
De arbeidsquote is de verhouding tussen de personeelskosten en de toegevoegde waarde; het percentage toegevoegde waarde dat dient ter dekking van de loonkosten. Dit getal mag niet structureel stijgen. Is dat wel het geval, dan zal dat ten koste gaan van de winst. De personeelskosten nemen dan een steeds groter deel van de toegevoegde waarde in. De arbeidsquote hangt sterk samen met de arbeidsproductiviteit en de arbeidskosten. Als de arbeidskosten stijgen en de arbeidsproductiviteit niet, dan stijgt de arbeidsquote. Stijgen de kosten en productiviteit met een gelijk percentage, dan blijft de arbeidsquote gelijk. Een maximum voor de arbeidsquote is 60 procent, wordt dit overschreden dan schort het aan efficiënt en effectief werken. Minder dan 40 procent van de brutomarge om de rest van de kosten te dekken en ook nog winst te maken, is vrijwel onmogelijk.

Wat moet je doen als het arbeidsquote te hoog is?
Keiharde maatregelen nemen: of meer orders binnenhalen of het personeelsbestand inkrimpen

Kapitaalquote

Berekening
Percentage kapitaallasten (huur- en leaselasten, afschrijvingskosten en rentelasten) ten opzichte van de brutomarge.

Wat haal je uit deze berekening?
De kapitaalquote is de verhouding tussen de kapitaallasten en de brutomarge, het percentage brutomarge dat dient ter dekking van de kapitaallasten. Dit getal mag niet hoger zijn dan 20 procent. Is dat wel het geval, dan leveren de investeringen onvoldoende rendement op. De kapitaalquote hangt nauw samen met de omvang van de productiemiddelen en hun financieringsstructuur. Vooral bij het maken van begrotingen is deze indicator belangrijk.

Wat te doen als je kapitaalquote te hoog is?
Alarmfase rood. Een verlaging van de kapitaalquote is op korte termijn moeilijk. Een optie is om de financieringsstructuur goedkoper te maken, wat niet meevalt. Of je verhoogt de brutomarge, wat ook niet simpel is. Deze quote moet je scherp in de gaten houden vóórdat je overgaat tot investeren in kapitaalgoederen.

Cashflow

Berekening

Nettowinst plus afschrijvingen in euro's.

Wat haalt je uit deze berekening?

Hoeveel geld heeft een bedrijf in kas om investeringen te doen, schulden af te lossen en de dagelijkse rekeningen te betalen? Een negatieve operationele kasstroom is de allergrootste nachtmerrie voor een bedrijf. Er verdwijnt dan geld het bedrijf uit in plaats van dat er geld verdient wordt. Je teert in op het eigen vermogen en op den duur kun je de rekeningen niet meer voldoen en gaat uiteindelijk failliet. Aan de hand van de cashflow en de cashflowvooruitzichten worden investeringen en de haalbaarheid daarvan bepaald en berekend. Aflossingen moeten immers uit de cashflow betaald kunnen worden. De cashflow moet hoger zijn dan de rekeningen, rente en aflossingen die betaald moeten worden, liefst veel hoger.

Wat te doen als je cashflow te laag is?
Zo snel mogelijk cash binnenharken. Facturen sneller innen, betalingen uitstellen, per direct kosten besparen door budgetten te verlagen. Maar ook, en dat is belangrijker, zorgen dat er meer orders binnenkomen, zodat in de toekomst de cashflow op peil komt en blijft.

Omzetsnelheid

Berekening

Inkoopwaarde gedeeld door de gemiddelde voorraad.

Wat haal je uit deze berekening?
Goederen die vlot worden verkocht hebben een hoge omzetsnelheid. Is de omzetsnelheid te laag, dan liggen teveel of verkeerde goederen op voorraad. In voorraden zit kapitaal vast. Je betaalt over dit kapitaal rente en kunt het kapitaal niet elders investeren. Omzetsnelheid is dus een maatstaf voor de doorloopsnelheid van de voorraden, de norm ligt tussen de vier en de twaalf.

Je omzetsnelheid is te laag, wat nu?
Assortiment aanpassen, minder op voorraad produceren. Oftewel: voorraden kwijtraken.

Leenvermogen

Berekening

Rentedragend vermogen gedeeld door de cashflow.

Wat haal je uit deze berekening?
Een van de belangrijkste faillissementsvoorspellers. De cashflow moet voldoende zijn om de rente- en aflossingen te kunnen betalen. De uitkomst van deze formule mag maximaal vier bedragen. Bij een bedrijf in moeilijkheden neemt deze waarde in rap tempo toe, omdat er onvoldoende cashflow binnenkomt. Snel ingrijpen is dan voor het bedrijf van levensbelang.

Wat te doen als je leenvermogen te hoog is?
Bij een getal hoger dan vier is ingrijpen van levensbelang; je hebt voor het bedrijf teveel leningen afgesloten. De leningen worden dan langzamerhand een molensteen om je nek. Of je bouwt de leningen af of je verhoogt de cashflow zodat de leningen geen probleem meer zijn.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.